Vedlegg

Vedlegg
Innstilling fra Stortingets lønnskommisjon, datert 27. mai
INNSTILLING FRA STORTINGETS LØNNSKOMMISJON OM GODTGJØRELSER FOR STORTINGSREPRESENTANTENE OG REGJERINGENS MEDLEMMER

Stortinget vedtok 21. juni 1996, jf. Innst. S. nr. 282 (1995-96), å oppnevne en lønnskommisjon som med Stortingets samtykke skulle fastsette den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Lønnskommisjonen ble første gang oppnevnt av Stortingets presidentskap 13. september 1996. Dagens kommisjon ble oppnevnt 1. september 2016, med følgende sammensetning:

Inger E. Prebensen (leder)

Tidligere sorenskriver Geir Engebretsen

Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr

I de utfyllende reglene for kommisjonens virksomhet heter det bl.a. at kommisjonen en gang i året skal overveie om godtgjørelsene bør endres, og legge sin beslutning fram for presidentskapet. Kommisjonen skal begrunne sine beslutninger. I brev av 26. mars 2009 anmodet presidentskapet kommisjonen om å endre sin praksis slik at innstillingene for framtiden kommer i umiddelbar forlengelse av vårens lønnsoppgjør, snarest mulig etter at det er tilendebrakt.

Kommisjonen har – i samsvar med sitt mandat – avgitt innstilling hvert år fra og med 1996.

Dette har ført til følgende utvikling av godtgjørelsene fra 2012, med vedtatt innjustert tillegg for bortfall av dagpenger fra 1. januar 2012:

Per 1. jan 2012

Per 1. mai 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stortings- representanter

777 630

811 505

836 579

865 100

885 491

906 928

928 602

956 463

Regjerings-medlemmer

1 111 200

1 158 927

1 195 072

1 234 100

1 264 040

1 294 216

1 325 358

1 365 016

Statsminister

1 366 700

1 425 352

1 469 831

1 519 700

1 555 640

1 593 242

1 631 346

1 680 277

Stortingets lønnskommisjon legger med dette fram sitt forslag gjeldende fra 1. mai 2019.

Kommisjonen har i likhet med tidligere år innhentet opplysninger fra flere hold for å kartlegge lønnsutviklingen i norsk arbeidsliv, både fra privat og offentlig sektor. Videre har kommisjonen merket seg den enighet det har vært om nivået på årets oppgjør. Som i tidligere år er det lagt vekt på den forventede årslønnsvekst ved årets oppgjør. Kommisjonen har også i år valgt å foreta en regulering som tilsvarer årets frontfagsoppgjør, tilsvarende 3,2%.

Lønnskommisjonen er innforstått med at stortingspresidenten får samme godtgjørelse som statsministeren og at de øvrige presidenter og komitélederne tilstås et prosentvis tillegg til sin godtgjørelse.

Stortingets lønnskommisjon foreslår at de godtgjørelser som omfattes av kommisjonens mandat fastsettes med virkning fra 1. mai 2019 til:

Stortingsrepresentanter

kr 987 997

per år

Regjeringsmedlemmer

kr 1 410 073

per år

Statsminister

kr 1 735 682

per år

Innstillingen er enstemmig.

Inger E. Prebensen

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Geir Engebretsen

Cathrine Brevik Førland