Innhold

2. Bakgrunn

Det følger av Stortingets forretningsorden (fo.) § 59 første ledd at saker skal tas opp til avstemning ved slutten av dagens møte, hvis ikke Stortinget vedtar at én eller flere saker skal tas opp til avstemning på et tidligere tidspunkt. Denne ordningen ble innført i 1995. Før dette ble hver sak tatt opp til avstemning umiddelbart etter at presidenten erklærte debatten for avsluttet.

Mindretallet i den forrige reglementskomiteen foreslo i Dokument 19 (2016–2017) at det av hensyn til stortingsrepresentantenes mulighet til å organisere sin arbeidsdag bør innføres faste tidspunkter for voteringer. Flertallet mente at nåværende ordning er hensiktsmessig, og at det ikke er ønskelig å skille debatt og votering ved at votering skjer på en annen dag enn debatten. Det daværende presidentskapet mente i Innst. 487 S (2016–2017) at det vil være en fordel for Stortingets arbeidsordning og planleggingen av representantenes arbeidsdag at avstemningene kan skje på et fastere tidspunkt enn ved møtets slutt, jf. punkt 4.10 i innstillingen.

Det daværende presidentskapet viste videre til at organiseringen av avstemningene er forskjellig i ulike land, og at hvilke tidspunkter som kan være best egnet, bør vurderes nærmere. Følgelig ga det daværende presidentskapet uttrykk for at det bør foretas en kartlegging av rutinene for avstemning i andre lands parlamenter, og at det foreslås alternativer til dagens praksis med avstemning på slutten av møtene. Det daværende presidentskapet la til grunn at dette ville bli fulgt opp av presidentskapet i inneværende stortingsperiode.

Presidentskapet har vurdert alternative modeller for faste voteringstidspunkter og har herunder innhentet en oversikt over praksis i de øvrige nordiske landene. Praksis ellers i Norden er gjort rede for i innstillingens punkt 3. I punkt 4 er det pekt på ulike hensyn ved en slik omlegging, samt presidentskapets merknader. I punkt 5 er forslagene til endringer i forretningsordenen presentert nærmere.