Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 28. mai 2019

Karin Andersen

Jon Engen-Helgheim

leder

ordfører