Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet

Til Stortinget

Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen videreføre dagens fagmiljøer og regionale struktur i Veterinærinstituttet, slik at en kan videreføre obduksjoner som i dag.

  2. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 legge fram et forslag om en bevilgning på inntil 20 mill. kroner for å sikre videre drift av Veterinærinstituttets avdelinger over hele landet.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ruth Grung, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen og Terje Aasland, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Linda C. Hofstad Helleland, Kårstein Eidem Løvaas og Tom-Christer Nilsen, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt, fra Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen og lederen Geir Pollestad, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, fra Venstre, André N. Skjelstad, og fra Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, viser til at Veterinærinstituttets styre har foreslått å legge ned obduksjonsenheten og laboratorievirksomheten i Tromsø som et ledd i å dekke inn kostnader på om lag 20 mill. kroner i 2019.

Komiteen merker seg at Veterinærinstituttet begrunner denne avgjørelsen med at flytting til nye lokaler, fra Oslo til Ås, er hovedårsaken til at budsjettsituasjonen er såpass krevende at de ser seg nødt til å kutte kostnader ved blant annet regionkontoret i Tromsø.

Komiteen vil i likhet med forslagsstillerne understreke den samlede komitéinnstillingen ved behandlingen av Dokument 8:132 S (2014–2015), jf. Innst. 110 S (2015–2016), der det bes om at Veterinærinstituttets kompetanse og virksomhet i Tromsø og Harstad videreføres.

Komiteen mener det er viktig at Veterinærinstituttets virke i Tromsø opprettholdes, og at det fortsatt skal være mulig å foreta obduksjoner og laboratorievirksomhet der.

Komiteen vil understreke at flere høringsinstanser påpekte viktigheten av et fortsatt aktivt fagmiljø ved Veterinærinstituttet i Tromsø for blant annet reindrift og landbruk.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ser med bekymring på at både økt globalisering, klimaendringer og nye driftsformer utfordrer den norske fiske- og dyrehelsen og dermed også den nasjonale mattryggheten. Det er derfor viktig å sikre den nasjonale beredskapen på disse områdene. Disse medlemmer er kjent med at det er Mattilsynet som utøver det nasjonale ansvaret for beredskap for dyre- og fiskehelse og mattrygghet, og at de bygger sin forvaltning på kunnskapsstøtte og analyser som er foretatt at Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet spiller en viktig rolle for å kunne oppdage smittsomme dyresykdommer tidlig, og det er derfor viktig at de er til stede over hele landet.

Disse medlemmer vektlegger at både Veterinærinstituttet og Mattilsynet må være rustet og ha tilstrekkelige ressurser til å utføre sine viktige samfunnsoppdrag over hele landet.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett for 2019 foreslo å styrke både Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019 ikke ble informert om at regjeringens budsjettforslag ville innebære en svekkelse av Veterinærinstituttets regionale tilstedeværelse.

Disse medlemmer ser det som viktig at dagens regionstruktur og viktige fagmiljøer knyttet til Veterinærinstituttets avdelinger rundt omkring i landet kan beholdes, og at dette gjelder både Tromsø, Trondheim og Sandnes.

Disse medlemmer går imot å svekke tilstedeværelsen og kompetansen og redusere antall ansatte ved avdelingene i både Tromsø, Trondheim og Sandnes. Det må heller være et mål å styrke de regionale avdelingene.

Dette anses som viktig for å hindre tilbakeskritt for dyrehelse, forskning og matsikkerhet og for at dagens situasjon med en god dyrehelsestatus over hele landet ikke svekkes. Disse medlemmer ser det som viktig at Veterinærinstituttet har både oppdatert kompetanse og tidsmessig utstyr, herunder laboratoriefasiliteter til å forebygge og bekjempe sykdommer. Den viktige satsingen ved det nye hovedkontoret på Ås må imidlertid ikke føre til at instituttets virksomhet andre steder i landet svekkes.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen videreføre dagens fagmiljøer og regionale struktur i Veterinærinstituttet, slik at en kan videreføre obduksjoner som i dag.»

Komiteen viser til at forslagsstillerne i to forslag foreslår å videreføre dagens fagmiljøer og regionale struktur i Veterinærinstituttet, og at det foreslås å øke Veterinærinstituttets årlige bevilgning med inntil 20 mill. kroner i forbindelse med framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Komiteen mener det er viktig at Veterinærinstituttet innenfor rammen av regional tilstedeværelse også foretar organisatoriske og faglige tiltak for å ivareta vår gode dyrehelse på en best mulig måte.

Komiteen legger til grunn at siden det er økte kostnader tilknyttet flyttingen fra Oslo til Ås, må inndekningen i hovedsak komme fra aktiviteten i Oslo og på Ås.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2019 foreslår en økning på 30 mill. kroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes, samt for å bygge en obduksjonssal ved regionkontoret i Tromsø. Flertallet er tilfreds med at Veterinærinstituttets regionale tilstedeværelse dermed kan styrkes, og at viktige fagmiljøer i ulike deler av landet kan beholdes.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2019 foreslår en økning på 30 mill. kroner til Veterinærinstituttet. Disse medlemmer imøteser en slik bevilgning. Disse medlemmer vil likevel understreke den usikkerheten som prosessen med kutt har skapt ved avdelingene rundt omkring i landet. Disse medlemmer viser også til at seks ansatte ved avdelingen i Trondheim ble sagt opp den 1. mai 2019. Disse medlemmer viser videre til at det ikke fremgår av revidert budsjett om 30 mill. kroner er nok til å opprettholde beredskap og forskning samt å styrke aktiviteten og antall ansatte ved Veterinærinstituttets avdelinger i Tromsø, Trondheim og Sandnes.

Disse medlemmer viser til at det er blitt kommunisert fra regjeringen og Veterinærinstituttet at kuttene var nødvendige for å spare 20 mill. kroner. Det er bakgrunnen for at det i representantforslaget er foreslått en bevilgning på 20 mill. kroner. Disse medlemmer vil komme tilbake til saken ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett når Stortinget har fått mer informasjon om hvilke konsekvenser saken vil ha for den regionale tilstedeværelsen.

Disse medlemmer mener at eventuelle organisatoriske endringer og faglige tiltak må være begrunnet i reelle behov og ikke som en følge av manglende finansiering.

Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen videreføre dagens fagmiljøer og regionale struktur i Veterinærinstituttet, slik at en kan videreføre obduksjoner som i dag.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:86 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet – vedtas ikke.

Oslo, i næringskomiteen, den 21. mai 2019

Geir Pollestad

André N. Skjelstad

leder

ordfører