Representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet

Dette dokument

  • Representantforslag 86 S (2018–2019)
  • Fra: Martin Henriksen, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Veterinærinstituttet er et statlig institutt for beredskap og forskning på dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd, fôrtrygghet og mattrygghet. Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Ifølge instituttets nettsider har diagnostikk alltid vært et fundament for instituttets virksomhet, og kjerneaktivitetene er i dag forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er organisert med en sentralenhet i Oslo, og med regionale enheter i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø.

Fra 2020 skal hovedkontoret flytte til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås i Akershus.

Endringer

Veterinærinstituttet er nå inne i en krevende økonomisk situasjon, og må, ifølge instituttets hjemmesider, kutte kostnader med 20 mill. kroner i 2019. Det varsles omstilling av virksomheten og nedbemanninger for å få budsjettet i balanse. Flyttingen til nye lokaler på Ås, og «modernisering av fagene og metodene det krever å ta i bruk nye fasiliteter og nytt vitenskapelig utstyr», beskrives som økonomisk krevende.

Det foreslås derfor en nedbemanning og å slutte med obduksjoner i Tromsø og Trondheim, samt avvikle laboratorievirksomheten i Sandnes, Tromsø og Trondheim. I Sandnes skal obduksjonsenheten videreføres, men uttatte prøver vil bli sendt til diagnostikk i Oslo/Ås.

Så sent som i 2015 fattet Stortinget enstemmig vedtak ved behandlingen av Dokument 8:132 S (2014–2015), jf. Innst. 110 S (2015–2016), om å be regjeringen sørge for at Veterinærinstituttets kompetanse og virksomhet innen både grønn sektor og havbruk i henholdsvis Tromsø og Harstad videreføres. En viktig del av bakgrunnen for at representantforslaget den gang ble fremmet, var at styret i Veterinærinstituttet i 2014 foreslo å legge ned instituttets avdeling i Tromsø. Nå foreslås det igjen å legge ned obduksjonsenheten og laboratorievirksomheten i Tromsø.

Også i matfylket Rogaland har den planlagte nedbemanningen vakt sterke reaksjoner. Dersom oppgaver overføres fra avdelingen i Sandnes til hovedkontoret på Ås, vil det ramme det veterinærfaglige miljøet ved at anslagvis 8–10 ansatte mister jobben.

Forslagsstillerne frykter at dersom de foreslåtte planene blir gjennomført, vil det svekke beredskapen og kompetansen på dyrehelse, mattrygghet, diagnostikk og rådgivning flere steder i landet. Forslagsstillerne ser det som svært uheldig at kostnadene knyttet til opprettelse av nytt hovedkontor nå ser ut til å flyttes over på distriktene, med det resultat at beredskap og overvåking knyttet til blant annet mattrygghet og dyrevelferd blir vesentlig svekket. Det har lenge vært et tverrpolitisk mål å sikre god og landsdekkende beredskap mot alvorlige smittsomme sykdommer, og for å lykkes i dette arbeidet er lokal kunnskap svært viktig. Planene anses også å være i strid med det enstemmige stortingsvedtaket fra 2015 om å videreføre virksomheten i Tromsø. Det var en samlet næringskomité som den gang vektla behovet for å ivareta regional, stedlig kompetanse innen veterinærmedisin for å utvikle den fagkunnskapen som tar utgangspunkt i lokale og regionale forhold.

Forslagsstillerne ser det derfor som viktig at Stortinget slår fast at dagens struktur med solide fagmiljøer knyttet til Veterinærinstituttets kontorer over hele landet må opprettholdes, med obduksjoner både i Tromsø og i Sandnes. Dersom det er behov for ekstrabevilgninger for å sikre dette, bes regjeringen fremme en sak for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 om hvordan dette kan sikres.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen videreføre dagens fagmiljøer og regionale struktur i Veterinærinstituttet, slik at en kan videreføre obduksjoner som i dag.

  2. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 legge fram et forslag om en bevilgning på inntil 20 mill. kroner for å sikre videre drift av Veterinærinstituttets avdelinger over hele landet.

20. februar 2019

Martin Henriksen

Cecilie Myrseth

Nils Kristen Sandtrøen

Kirsti Leirtrø

Øystein Langholm Hansen

Terje Aasland