Innhold

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ruth Grung, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen og Terje Aasland, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Ingunn Foss, Kårstein Eidem Løvaas og Tom-Christer Nilsen, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt, fra Senterpartiet, Arne Bergsvåg og Geir Adelsten Iversen, fra Sosialistisk Venstreparti, fung. leder Torgeir Knag Fylkesnes, fra Venstre, André N. Skjelstad, og fra Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, viser til Stortingets forretningsorden § 43 om fagkomiteenes behandling av statsbudsjettet.

Komiteen viser til at regjeringen la frem Prop. 1 S (2018–2019) Statsbudsjettet 8. oktober 2018, og Prop. 1 S Tillegg 3 (2018–2019) 9. november 2018. Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre inngikk 20. november 2018 avtale med Kristelig Folkeparti om statsbudsjettet for 2019.

Komiteen har ved Stortingets vedtak 16. oktober 2018 blitt tildelt kapitler og romertallsvedtak i Prop. 1 S (2018–2019), jf. Innst. 1 S (2018–2019).

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019 under de rammer og kapitler som er fordelt til komiteen, jf. Innst. 1 S (2018–2019).

Følgende rammeområder er behandlet av næringskomiteen:

  • Rammeområde 9: Kapitlene som er tildelt næringskomiteen under Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

  • Rammeområde 10: Kapitlene som er tildelt næringskomiteen under Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Rammeområde 11: Kapitlene som er tildelt næringskomiteen under Landbruks- og matdepartementet.

Komiteen viser til behandlingen av Innst. 2 S (2018–2019) 3. desember 2018, samt til de respektive merknader i denne innstillingen. Ved Stortingets vedtak 3. desember 2018 er netto utgiftsramme for rammeområde 9 fastsatt til kr 6 448 215 000, for rammeområde 10 fastsatt til kr 1 028 424 000 og for rammeområde 11 fastsatt til kr 18 632 098 000, jf. Innst. 2 S (2018–2019).

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag til bevilgning for kapitler og poster under rammeområdene 9, 10 og 11 der annet ikke fremkommer av de konkrete merknadene i innstillingen.

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag til romertall i rammeområdene 9, 10 og 11 der annet ikke fremkommer av de konkrete merknadene i innstillingen.