Innhold

4. Forslag fra mindretall

Forslag fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Andøya flystasjon videreføres som base for maritime overvåkningsfly.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen utrede eventuelt behov for luftvern og kostnader ved dette ved videreføring av maritime overvåkningsfly på Andøya flystasjon og legge dette fram for Stortinget på egnet måte.

Forslag fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre:
Forslag 3

Fire stk. P-3 Orion moderniseres.

Forslag 4

Heimevernet videreføres med dagens distrikter.

Forslag 5

Forsvarets fem musikkorps videreføres i samarbeid med Kulturdepartementet.

Forslag fra Kristelig Folkeparti og Venstre:
Forslag 6

Luftforsvarets skolesenter (LSK) med Luftforsvarets befalsskole (LBSK), Luftforsvarets tekniske skole og avdeling for teknologibasert læring (ATL) videreføres på Kjevik.

Forslag 7

Ansvarlig sjef for Luftforsvarets skolesenter legges til Kjevik.

Forslag 8

Åsegarden leir overføres til Harstad kommune.

Forslag fra Senterpartiet og Venstre:
Forslag 9

Leopard 2 moderniseres i tråd med Stortingets vedtak i Innst. 337 S (2014–2015).

Forslag 10

Artilleri anskaffes i tråd med Stortingets vedtak i Innst. S 370 (2008–2009).

Forslag 11

Sjøheimevernet etableres med en styrke på 1 200 personell og en innsatsstyrke på 500 personell.

Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 12

Stortinget ber regjeringa om å syte for at det vert gjenoppretta ei nasjonal kornlagerordning i Noreg.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringa etablere ei ståande og sjølvstendig mekanisert stridsgruppe på Porsangmoen. Materiell og personellheimlar til denne avdelinga vert henta frå dagens brigadesystem.

Forslag 14

Heimevernet vert tilført auka ressursar som sikrar årleg trening med seks dagar for soldatane og ni dagar for befalet.

Forslag 15

Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat vert lokalisert til Reitan, i tråd med Stortingets vedtak, jf. Innst. 388 S (2011–2012), jf. Prop. 73 S (2011–2012).

Forslag fra Venstre:
Forslag 16

Stortinget slutter seg til Forsvarets fremtidige styrkestruktur som beskrevet i Venstres alternative tabell til proposisjonens Tabell 5.1.

Forslag 17

Kystjegerkommandoen, Taktisk båtskvadron og Skjold-klasse korvetter inngår i et nytt kystforsvar.

Forslag 18

DA-20 EK- og VIP-fly fases ut. 717 skvadronen legges ned.

Forslag 19

Sjef Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben og Luftoperativt inspektorat lokaliseres til Rygge.

Forslag 20

Luftforsvarets EK-støttesenter videreføres på Rygge.

Forslag 21

Luftforsvarets flytaktiske skole videreføres på Rygge.

Forslag 22

Luftforsvarets programmeringssenter lokaliseres til Sørreisa.

Forslag 23

334 skvadronen videreføres på Bardufoss.

Forslag 24

Bestilling av 18 stk. F-35 faseforskyves med fem år.

Forslag 25

Jegerbataljon bygges opp ved Garnisonen i Porsanger.

Forslag 26

To sett med mobilt kampluftvern anskaffes.

Forslag 27

Det bygges opp en hærreserve med base på Rena leir.

Forslag 28

Områdestrukturen i Heimevernet etableres med 40 000 personell.

Forslag 29

Innsatsstyrken i Heimevernet etableres med 5 000 personell.

Forslag 30

Forsvarets leir på Kjeller med flyplass legges ned.

Forslag 31

Forsvarets verksted på Karljohansvern selges.

Forslag 32

Hovemoen leir legges ned.