Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til ratifikasjon av Paris-avtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 7. juni 2016

Ola Elvestuen

Heikki Eidsvoll Holmås

leder

ordfører