5.4 Kap. 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

5.4.1 Post 1 Driftsutgifter

5.4.1.1 Sammendrag

Ansvaret for forvaltningen av støtteordningen under kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling, post 72 Demokratistøtte/partier er overført til Norad. Bevilgningen under kap. 141 post 1 foreslås økt med 1 mill. kroner til dekning av Norads utgifter til administrasjon av ordningen. Bevilgningen under kap. 160 post 72 Demokratistøtte/partier foreslås samtidig redusert med tilsvarende beløp.

Bevilgningen på post 1 foreslås økt med 1 mill. kroner.

5.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.