5.5.1 Post 78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre ønsker en helhetlig norsk utviklingspolitikk hvor bistand kun skal utgjøre en del. Disse medlemmer mener at et fortsatt høyt bistandsnivå fra de rike landene er nødvendig for å kunne nå FNs tusenårsmål, men innenfor tradisjonell bistand ønsker Høyre et klarere tematisk og geografisk fokus og strengere krav til mottakerlandene når det kommer til utvikling innen demokrati, rettsstatsprinsipper og styresett. Særlig vil vi sette strenge krav til land som mottar norsk budsjettstøtte. Høyre vil konsentrere norsk bistand til Afrika, og noen særlig viktige temaområder som helse og utdanning. Vi reduserer derfor norsk bilateral støtte til Latin-Amerika og Asia, med unntak av Afghanistan.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 130 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med

130 000 000

fra kr 418 600 000 til kr 288 600 000»