5.2 Kap. 103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

5.2.1 Post 1 Driftsutgifter

5.2.1.1 Sammendrag

Driftsutgiftene knyttet til statsministerboligen har hittil vært dekket over kap. 21 Statsrådet. Regjeringen tar sikte på at Utenriksdepartementet overtar budsjettansvaret fra 1. juli 2010. På kap. 21 Statsrådet, post 1 Driftsutgifter, foreslås bevilgningen derfor nedsatt med 7,625 mill. kroner, tilsvarende halvårsvirkningen av ansvarsoverføringen. Bevilgningen på kap. 103 regjeringens fellesbevilgning for representasjon, post 1 Driftsutgifter under Utenriksdepartementet foreslås økt med samme beløp.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 7,625 mill. kroner

5.2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.