5.1.1 Post 1 Driftsutgifter

5.1.1.1 Sammendrag

Det ble i 2009 opprettet en stilling som spesialutsending for energisaker ved ambassaden i Abu Dhabi. Utgiftene knyttet til stillingen ble i 2009 dekket gjennom en reduksjon i bevilgningen under Olje- og energidepartementet tilsvarende bevilgningsøkningen under Utenriksdepartementet. Stillingen er avviklet fra 31. mars 2010. På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen til formålet over Utenriksdepartementets budsjett, og at Olje- og energidepartementets budsjett økes tilsvarende.

Bevilgningen på post 1 foreslås redusert med 1,910 mill. kroner. Det vises også til omtale under kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 1 Driftsutgifter.

5.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.