4.9 Beløpsgrenser for lønnsoppgaveplikt generelt og i frivillige organisasjoner, jf. kap. 5501, post 72, kap. 5700, post 71 og post 72

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet betrakter revidert nasjonalbudsjett som en revisjon som skal justere for nye forhold som har oppstått siden budsjettet for 2010 ble vedtatt. Disse medlemmer tar ikke omkamper nå, men viser til sitt alternative budsjett for 2010, og vil gjøre nye vurderinger rundt temaet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011 i tråd med partiets politikk.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti ønsker en ytterligere forenkling og avbyråkratisering av lønnsoppgaveplikten, og vil foreslå at grensen skal heves til 8 000 kroner for frivillige organisasjoner.

Dette medlem vil derfor fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen endre forskrift i ligningsloven slik at lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner settes til 8 000 kroner.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under hhv. kap. 5501 post 72 kap. 5700 post 71 og post 72.

Komiteens medlem fra Venstre vil øke beløpsgrensene for lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner til kr 10 000 for å styrke rammevilkårene for det frivillige Norge og heve de generelle beløpsgrensene for lønnsoppgaveplikt til kr 3 000 for på den måten å unngå en masse byråkrati og samtidig unngå lovbrudd for små tjenester som for eksempel barnevakt og lignende.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen endre forskrift i ligningsloven slik at lønnsoppgaveplikt generelt settes til 3 000 kroner og til 10 000 kroner for frivillige organisasjoner.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under hhv. kap. 5501 post 72, kap. 5700 post 71 og post 72.