4.5 Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, jf. kap. 5501, post 72

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ønsker å utvide fradragsmuligheten for bidrag til frivillige organisasjoner. Disse medlemmer har ved flere anledninger fremmet forslag om dette. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en revisjon som skal justere for nye forhold som har oppstått siden budsjettet for 2010 ble vedtatt. Disse medlemmer tar ikke omkamper nå, men viser til sitt alternative budsjett for 2010, og vil gjøre nye vurderinger rundt temaet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011 i tråd med partiets politikk.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti er opptatt av å legge til rette for en stor og aktiv frivillig sektor. Skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner er en viktig del av dette, og bør utvides. Dette medlem foreslår fradragsrammen økes fra 12 000 kroner til 18 000 kroner.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5501 post 72.

Dette medlem viser videre til lovendringsforslag i Innst. 351 L (2009–2010).

Komiteens medlem fra Venstre vil understreke betydningen av arbeidet som utføres av de frivillige organisasjonene. Frivillig sektor er en stor samfunnsmessig verdi. Skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner er en måte å sikre finansieringen av frivilligheten på og har utvilsomt utløst vekst i gavene til disse organisasjonene. Frivilligheten bør stimuleres ytterligere. Dette medlem foreslår fradragsrammen økt til 15 000 kroner.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5501 post 72.

Dette medlem viser videre til lovendringsforslag i Innst. 351 L (2009–2010).