4.20 Merverdiavgift på e-bøker, jf. kap. 5521 post 70

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil påpeke at en bok er en bok uavhengig av om plattformen er papirbasert eller digital, og forutsetter at regjeringen kommer tilbake med en oppfølgning av dette i form av fritak for merverdiavgift på e-bøker i statsbudsjettet for 2011.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen innføre fritak for merverdiavgift for e-bøker i statsbudsjettet for 2011.»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag fremmet i denne innstilling, kap. 19 under budsjettkapittel 5521 post 70 om å redusere mva-inntektene med 25 mill. kroner for å innføre fritak for merverdiavgift for e-bøker og elektroniske parallellutgaver av aviser med virkning fra 1. juli 2010. Dette medlem viser også til lovendringsforslag knyttet til det samme i Innst. 351 L (2009–2010).