4.2 Økt skattemessig avskrivningssats for saldogruppe d) biler, maskiner, inventar, mv., jf. kap. 5501 post 72

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vil øke den skattemessige avskrivningssatsen for saldogruppe d (personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv.) fra 20 pst. til 25 pst. En slik avskrivningssats er på linje med de landene vår industri konkurrerer med.

Disse medlemmer mener forbedrede avskrivningssatser er et godt virkemiddel for å bedre rammebetingelsene for næringslivet, som fortsatt i mange sektorer har store utfordringer i kjølvannet av finanskrisen og den usikre økonomiske situasjonen i Europa. Disse medlemmer viser til at regjeringen avviklet den forbedrede avskrivningssatsen i forbindelse med statsbudsjettet for 2010, noe disse medlemmer fant meget uklokt.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under kap. 5501 post 72.

Disse medlemmer viser til lovendringsforslag i Innst. 351 L (2009–2010).

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til at regjeringen ikke har valgt å videreføre de økte avskrivningssatser som ble vedtatt i forbindelse med «krisepakken». Disse medlemmer viser til at en rekke høringsinnstanser i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2010 pekte på nettopp økte avskrivningssatser som et svært målrettet og viktig tiltak. Akademikerne skrev bl.a. i sin høringsuttalelse at:

«De økte avskrivingssatsene, som en del av krisepakken, kunne med fordel vært videreført. Næringslivet er avhengig av forutsigbarhet, og allerede nå å gå tilbake til avskrivningssatsene fra 2008 bidrar ikke til å styrke næringslivets posisjon i det som fortsatt må ventes å bli vanskelige tider. Dessuten gjenspeiler de økte satsene bedre den reelle avskrivningstiden, spesielt når det gjelder investeringer i teknologi. Akademikerne mener også man bør vurdere økte avskrivningssatser på miljøvennlige investeringer. Dette vil bidra til økt økonomisk aktivitet, flere bærekraftige arbeidsplasser og met mer miljøvennlig næringsliv. Akademikerne mener det er nødvendig med sterkere omlegging i retning av et grønnere skattesystem.»

Dette er en beskrivelse disse medlemmer er helt enig i. Disse medlemmer foreslår derfor å videreføre krisetiltaket med økte avskrivningssatser på fra 20 til 30 pst. i saldogruppe d) på nye investeringer gjeldende fra 1. juli 2010.

Komiteens medlem fra Venstre foreslår videre en generell varig økning av avskrivningssatsene på 5 pst. i samme saldogruppe og en egen avskrivningssats på ytterligere 5 pst. for investeringer med påvist miljøeffekt og/eller som medfører økt energieffektivisering.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under budsjettkapittel kap. 5501 post 72.

Dette medlem viser videre til lovendringsforslag i Innst 351 L (2009–2010).