10.37.1 Ny IA-avtale og protokoll om redusert sykefravær

10.37.1.1 Sammendrag

24. februar i år ble regjeringen ved arbeidsministeren enig med hovedorganisasjonene i arbeidslivet om en ny IA-avtale for perioden 1. mars 2010 – 31. desember 2013, samt Protokoll om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og fremme inkludering. Det vises til proposisjonen for nærmere omtale.

10.37.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre registrerer at regjeringen har forlenget avtalen med partene i arbeidslivet, om et Inkluderende arbeidsliv (IA). Det er dessverre slik at åtte år med IA-avtale ikke har bidratt til å redusere sykefraværet i vesentlig grad, når man ser på makrotallene. På den annen side har mange av de virksomhetene som har jobbet målrettet i IA-arbeidet, lykkes med å redusere sykefraværet. En videreføring og en styrking av virkemidlene i avtalen er sånn sett positivt.

Disse medlemmer vil likevel påpeke at forlengelsen av IA-avtalen skjedde på overtid. Opprinnelig skulle en ny ordning vært på plass innen utløpet av 2009, men ettersom regjeringen ikke tok tak i dette før i forbindelse med statsbudsjett for 2010, ble ikke innholdet i den nye avtalen kjent før i slutten av februar 2011. Dette er etter disse medlemmers oppfatning kritikkverdig, ikke minst fordi det lenge bør ha vært kjent for regjeringen at målsetningene i IA-avtalen ikke ville la seg nå innen avtalens utløp. Faktisk har sykefraværet over lang tid hatt en negativ utvikling, noe som burde tilsagt et sterkere engasjement fra regjeringens side på et tidligere tidspunkt. Disse medlemmer viser til at da Høyre i valgkampen ville diskutere tiltak for å få ned sykefraværet, ble dette fra regjeringshold og fra LO omtalt som unødvendig og et angrep på leger. Kort tid etter valget konstaterte imidlertid regjeringen det andre har hatt kjennskap til helt siden 2006, nemlig at sykefraværet stiger.

Når den nye IA-avtalen ble inngått på overtid, ville videre disse medlemmer forventet at forhandlingene var brakt i havn. Derfor er det merkelig å måtte konstatere at selve avtalen, de formuleringer som partene har forpliktet seg til, er forkortet, mens det i tillegg eksisterer en protokoll over tiltak og virkemidler det skal forhandles videre på, med ulike frister for når enighet skal nås. Etter disse medlemmers mening vil dette innebære at vi enda må vente lenge før hele den «nye» IA-avtalen er på plass, og virkemiddelapparatet reelt sett operativt.

Disse medlemmer mener likevel at det innenfor dagens IA-avtale er rom for å gjøre forbedringer, og fremsetter derfor følgende forslag som det forventes vil ha innvirkning på sykefraværet:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med normerte sykemeldingsperioder, basert på forventet friskmelding etter kjente diagnoser.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Nav i større grad benytter attføringsmidler i sykepengeperioden. Å delta i attføring eller rehabilitering under sykepengeperioden skal ikke ha innvirkning på sykelønnen.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for en styrket bruk av attføringsmedisinske og rehabiliteringsmedisinske rådgivende leger i sykefraværsarbeidet, som kan supplere fastlegenes medisinske vurderinger.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at ledig kapasitet innenfor rehabiliterings- og attføringsbransjen tas i bruk, for å nå målsettingen i sykefraværsarbeidet.»

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fjerne fordelsbeskatningen ved arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og behandlingsforsikringer.»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Høyre i sine alternative statsbudsjetter og alternative opplegg i revidert nasjonalbudsjett, hvert år de siste fire årene har fremmet flere forslag til nye tiltak for å redusere sykefraværet. Blant annet har forslagene handlet om større krav til aktivitet i sykmeldingsperioden og langt tidligere inngripen overfor den som blir sykmeldt, slik at hensiktsmessige oppfølgings- og behandlingsvirkemidler kan iverksettes. Disse medlemmer konstaterer at mange av Høyres tidligere forslag for å redusere sykefraværet, også ble foreslått av regjeringens eget ekspertutvalg i IA-forarbeidet. Dessverre var det ikke alle som kom med i den nye IA-avtalen. Disse medlemmer viser til de forslag som Høyre fremmer i denne innstillingen inkludert en kraftig økning av bevilgningene til arbeidsrettet rehabilitering, og legger til grunn at diss forslagene samlet sett vil redusere bevilgningsbehovet. Disse medlemmer legger til grunn et meget forsiktig anslag på 200 mill. kroner, og viser til bevilgningsforslag under kap. 2650 post 70.