10.36.1 Post 73 Refusjon bidragspliktige

10.36.1.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 390 mill. kroner.

Inntektene på posten ses i sammenheng med kap. 2620 post 76 Forskuttering av underholdsbidrag. Anslagene for refusjonsinntekter som legges til grunn på denne posten utarbeides på bakgrunn av det beløp som forventes utbetalt i bidragsforskudd på kap. 2620 post 76 i samme periode.

Utgiftene på kapittel 2620 post 70 ser ut til å bli noe lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett, og dette gir grunnlag for å justere bevilgingen.

Bevilgningen på kap. 5701 post 73 foreslås redusert med 10 mill. kroner.

10.36.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.