10.28.1 Post 70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning

10.28.1.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 2 722 mill. kroner. På grunnlag av regnskapstall og statistikk ved utgangen av februar 2010 anslås nå utgiftene til 2 532 mill. kroner. Utgiftsreduksjonen skyldes noe lavere vekst i antall mottakere av overgangsstønad enn det som var lagt til grunn for saldert budsjett 2010. Det legges nå til grunn at antall enslige forsørgere med overgangstønad vil øke med 5 pst. i 2010, mot 7 pst. i saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2620 post 70 foreslås redusert med 190 mill. kroner.

10.28.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.