10.27.1 Post 2 Dividende

10.27.1.1 Sammendrag

Bevilgningen er på 235 mill. kroner.

Dividenden, det vil si den delen av statens lønnsgarantiutbetalinger det er dekning for i konkursbo, kan til en viss grad ses i sammenheng med endringene i utbetalingene, samt den generelle økonomiske situasjon i boene. Innbetalingene relaterer seg til både innværende og tidligere års utbetalinger. Det er et betydelig etterslep i innkreving av dividenden fra utbetalingene er foretatt.

Dividendeinngangen i 2010 er svært vanskelig å anslå. Utviklingen i utbetalinger til lønnkrav i 2008 og 2009 skulle normalt tilsi en betydelig økning i dividendeinngangen. Dividendeinngangen i 2009 var imidlertid lavere enn forventet, sett i forhold til antall konkurser. Dette kan ha sammenheng med at konkurssammensetningen var annerledes enn tidligere år, og at konkurser nå kommer i bransjer/næringer hvor det er dårligere muligheter til å kreve inn dividende. På usikkert grunnlag anslås det derfor en dividendeinngang på 180 mill. kroner i 2010, om lag 55 mill. kroner lavere enn anslaget i saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 5704 post 2 foreslås redusert med 55 mill. kroner.

10.27.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.