5. Skatteplikt ved utleie av mer enn halvparten av egen bolig

5.1 Sammendrag

Departementet foreslår å endre reglene om skattlegging av leieinntekt ved utleie av hele eller en større del av egen bolig. Etter gjeldende rett er slik inntekt skattefri når boligen leies ut mindre enn halve inntektsåret (regnet etter antall dager). Departementet foreslår at når hele eller en større del av boligen leies ut, skal leieinntekten være skattepliktig fra første krone med fradrag for faktiske driftskostnader, dersom bruttoinntekten overstiger 20 000 kroner i inntektsåret.

Fram til 2005 var fordelen ved bruk av egen bolig skattepliktig gjennom regler om prosentligning. Prosentligningsreglene innebar at det ble stipulert en beregnet nettoinntekt som var ment å omfatte fordelen ved å bo i hele boligen. Utleieinntekt ved utleie av halve boligen eller mindre, eller utleie av en større del av boligen mindre enn halve inntektsåret, ble ansett innbefattet i prosentligningen. Opphevelsen av prosentligningsreglene fra 2005 førte til at slik utleieinntekt ble direkte skattefri.

Kapitalinntekter bør i størst mulig grad skattlegges likt. Dette tilsier at inntekter fra utleie av egen bolig bør beskattes på lik linje med andre kapitalinntekter. Forskjellsbehandlingen av utleie av egen bolig og annen utleie gir tap av skatteinntekter, og reduserer effektiviteten i den samlede beskatningen. Skattefritaket for utleie i mindre enn halve inntektsåret innebærer dessuten at to utleiere som leier ut like lenge innenfor en periode på et halvt til et helt år, får ulik skatteplikt avhengig av starttidspunktet for leiekontrakten. En utleier vil for eksempel kunne få skattefrie utleieinntekter over to kalenderår i til sammen 364 dager, mens kortere utleie innenfor ett og samme inntektsår kan være skattepliktig.

Departementet foreslår derfor at utleie av mer enn halvparten av egen bolig, regnet etter utleieverdi, i prinsippet gjøres skattepliktig. Slike utleieinntekter bør generelt skattlegges fullt ut med fradrag for faktiske kostnader. Når hele boligen leies ut, vil det være forholdsvis enkelt å beregne faktiske kostnader knyttet til utleien, for eksempel utgifter til strøm, forsikring, kommunale utgifter mv. For vedlikeholdskostnader vil fradragsbegrensningene i skatteloven § 7-10 gjelde. Av praktiske hensyn, og for å skjerme lave utleieinntekter og korte utleieperioder, foreslår departementet at når årlig brutto leieinntekt er 20 000 kroner eller lavere, skal hele inntekten være skattefri. Dersom årlig brutto leieinntekt overstiger beløpsgrensen, skal inntekten være skattepliktig fra første krone med fradrag for faktiske driftskostnader som nevnt.

Forslaget kunne gjøre det svært gunstig å leie ut egen bolig i en kortere periode og dermed få fradrag for vedlikeholdskostnader, som ofte vil knytte seg til manglende vedlikehold før den skattepliktige utleien startet. For å unngå slik tilpasning foreslår departementet at det ikke skal gis fradrag for vedlikeholdskostnader dersom utleien varer mindre enn halve inntektsåret. Ved utleie i lengre periode vil skatteloven § 7-10 gjelde for vedlikeholdskostnader.

Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Det vises til forslag til endringer i skatteloven §§ 7-2 og 7-10. Lovendringen anslås å øke provenyet med om lag 55 mill. kroner påløpt og 44 mill. kroner bokført i 2008. Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.

5.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til Regjeringens forslag til endringer i skatteloven §§ 7-2 og 7-10.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre vil understreke at utleieinntekter ved utleie av mer enn halvparten av egen bolig ble gjort skattefrie etter en grundig vurdering ved skattereformen i 2005, ikke minst av de byråkratiske sidene ved skatteplikt, men også av behovet for å holde prisnivået nede på denne type utleie. Mange økonomisk svake grupper som studenter, skoleelever og andre vil nå kunne bli rammet av prisøkninger som følge av økt beskatning, eller at huseiere velger ikke å leie ut på grunn av kravene til oppfølging og byråkrati.

Disse medlemmer vil gå imot forslaget om endring i beskatningen av inntekt ved utleie av hele eller større del av egen bolig.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at gjeldende ordning med skattefritak for utleie av hele boligen i mindre enn 50 pst. av inntektsåret eller av mindre enn 50 pst. av boligen i hele inntektsåret er godt innarbeidet og velkjent. Mange alminnelige huskjøpere har kalkulert inn dette i sin finansiering av egen bolig. Selv med et bunnfradrag på de foreslåtte 20 000 kroner vil svært mange bli berørt av forslaget. Dette medlem ser på dagens ordning som enkel og praktikabel, og ser ikke behovet for å endre denne. Dette medlem vil derfor gå mot Regjeringens forslag om endring av skattelovens §§ 7-2 og 7-10.