Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
15.10.2019

Prop. 118 L (2018-2019)

Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)

Behandles av Arbeids- og sosialkomiteen