Beslutninger fra presidentskapets møte 7. februar 2019

Ukeprogram uken 11.–16. februar 2019

Beslutning:
Godkjennes.

Langtidsprogram (nr. 12)

Beslutning:
Godkjennes.

Anmodning om å få gi en muntlig redegjørelse om tilgangsstyring og
informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst (2017/4794)

Beslutning:
Redegjørelsen legges til torsdag 14. februar 2019 med direkte etterfølgende debatt.

Anmodning om å få gi en redegjørelse om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer (2018/1054)

Beslutning:
Redegjørelsen legges til mandag 29. april med etterfølgende debatt tirsdag 30. april 2019.

Søknad om utsettelse av avgivelse og behandling av innstilling (2017/3590)

Beslutning:
Innvilges.

Dokument 8:8 S – søknad om utsatt avgivelse og debattdato (2018/3561)

Beslutning:
Innvilges.

Bebudede saker fra regjeringen våren 2019 (2018/3753)

Beslutning:
Presidentskapet tar saken til orientering.

Innstilling om endring i forretningsordenen vedrørende krav om underskrift på spørsmål, interpellasjoner og representantforslag (2018/3988)

Beslutning:
Innstillingen avgis med omforente endringer i møtet.

Les innstillingen.

Gjennomgang av tilskuddsordninger for stortingsgruppene (2019/201)

Beslutning:

Presidentskapet vil gjennomgå tilskuddsordningen for stortingsgruppene og uavhengige representanter. Administrasjonen forbereder sak til presidentskapet basert på følgende mandat:
Det skal foretas en helhetlig gjennomgang av gruppetilskuddet og vurderes om det er behov for endringer i ordningen. Gjennomgangen skal vurdere overordnet om det er rimelig sammenheng mellom gruppetilskuddets størrelse og formålet med tilskuddet. Videre skal det vurderes støttenivå og fordelingen av tilskuddet mellom partigruppene, spørsmål om åpenhet og kontroll, samt behov for tydeligere retningslinjer på områder der det i dag kan være uklarheter.

Administrasjonen skal involvere stortingsgruppenes sekretariater, brukerrådet og eventuelle andre relevante miljøer i utredningsarbeidet.

Presidentskapet orienteres underveis i arbeidet, slik at presidentskapet har mulighet til å drøfte forslag til endringer med partigruppene før administrasjonen avslutter sitt arbeid. Det legges til grunn at endelig beslutningssak kan fremlegges presidentskapet innen utgangen av 2019.

Dokument 8:59 S representantforslag (2018–2019) (2018/5236)

Beslutning:
Presidentskapet fremmer innstilling for Stortinget om at representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om økonomisk åpenhet om Stortingets tilskudd til partigruppene vedlegges protokollen.

Les innstillingen.


Sist oppdatert: 13.02.2019 12:47