Betenkning fra Høyesterett

Før jul ba Stortinget Høyesterett vurdere tilslutningen til EUs fjerde jernbanepakke. Fredag 26. mars leverte Høyesterett sin betenkning til Stortinget.

Les betenkningen

EUs fjerde jernbanepakke ble vedtatt av EU i 2016. Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget behandler innlemming av jernbanepakken i EØS-avtalen, og før jul ønsket et flertall i komiteen å be Høyesterett uttale seg om Stortinget kan gi sitt samtykke til to beslutninger i EØS-komiteen med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd.

Problemstillingen er om tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke kan betraktes som «lite inngripende», og dermed kan avgjøres av Stortinget etter Grunnloven § 26 annet ledd.

Spørsmålet til Høyesterett

Stortingets flertall vedtok 17. desember 2020, i medhold av Grunnloven § 83, å forelegge for Høyesterett følgende spørsmål:

«Kan Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke?»

Betenkningen vil bli oversendt komiteen og inngå som som en del av saken som allerede ligger til behandling.

Grunnloven § 83

Ifølge Grunnloven § 83 kan Stortinget innhente Høyesteretts betenkning om «juridiske emner». Med unntak av enkelte endringer av språklig karakter ved grunnlovsrevisjonen i 2014, har bestemmelsen stått tilnærmet uendret siden 1814.

Den forrige gangen Stortinget benyttet seg av denne paragrafen, var i 1945.

Rådgivende

En betenkning fra Høyesterett vil etter Grunnloven § 83 kun være å anse som rådgivende. Det vil si at den ikke er rettslig bindende, verken for Stortinget eller for Høyesterett.


Sist oppdatert: 06.04.2021 10:09