Vedtak uke 21

I uke 21 har Stortinget vedtatt å nedsette et utvalg for å utrede Stortingets kontrollfunksjon, samtykket til innlemmelse av EU-direktiv om sjøfolks arbeidsrettigheter i EØS-avtalen og behandlet en undersøkelse fra Riksrevisjonen om innsigelser i plansaker.

Illustrasjonsfoto: iStock.
Illustrasjonsfoto: iStock.

Stortingets kontrollfunksjon

Stortinget har behandlet et forslag fra Stortingets presidentskap om å nedsette et utvalg for å utrede Stortingets kontrollfunksjon.  

Stortinget har ulike måter å kontrollere regjeringen på, og flere organer utfører kontroll med forvaltningen på Stortingets vegne. Det er nå nærmere 20 år siden sist Stortingets kontrollfunksjon ble utredet.

Kontroll med den utøvende makt er en av Stortingets viktigste oppgaver, av sentral konstitusjonell og politisk betydning. Stortingets kontroll med regjering og forvaltning er en demokratisk garanti som skal sikre folkevalgt innflytelse, avdekke og forhindre maktmisbruk og mangler, og garantere ansvarlighet i det politiske system. Slik kontroll er Stortingets tredje hovedfunksjon, ved siden av å vedta lover og budsjetter.

Forslaget om å nedsette dette utvalget ble enstemmig vedtatt.

Innlemmelse av EU direktiv om arbeidsrettigheter for sjøfolk

Stortinget har enstemmig vedtatt å samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs direktiv om arbeidsrettigheter for sjøfolk.

Det har tidligere vært mulig å unnta sjøfolk fra enkelte arbeidsrettsdirektiver. Direktivet som nå innlemmes i EØS-avtalen opphever disse unntakene, de skal nå omfattes av de samme arbeidsrettighetene som andre arbeidstaker har etter EUs øvrige direktiver.

Innsigelser i plansaker

Stortinget har behandlet kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling vedrørende Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser blir ivaretatt i kommunal arealplanlegging.

Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende forslag i behandlingen av saken: «Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av planer der nasjonale og vesentlige regionale interesser er berørt, samt en gjennomgang av dispensasjoner fra de siste to år for å få en oversikt over hvorvidt viktige interesser har gått tapt» og «Stortinget ber regjeringen innføre krav om arealregnskap for å føre kontroll med sumeffekten av bit-for-bit-utbygging på naturmangfold og klima.»

Forslagene ble nedstemt med 9 stemmer for og 95 mot.

Andre vedtak

Stortinget har denne uken også behandlet en rekke andre saker, blant annet et representantforslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø, et annet om unntak for varighetsbegrensning i arbeidsavklaringsperioden samt et representantforslag om endring i ordningen for personlig brukerstyrt assistanse.

Ingen av representantforslagene ble vedtatt.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.


Sist oppdatert: 24.05.2019 12:58