Vedtak uke 13

I uke 13 har Stortinget blant annet vedtatt å avvikle den anonyme meldeordningen i spesialhelsetjenesten, begrenset adgangen til å drive med korttidsutleie og utnevnt en ny direktør. En rekke representantforslag har også blitt nedstemt.

Foto: iStock.
Foto: iStock.

Begrenset adgang til korttidsutleie*

Stortinget har vedtatt endringer i eierseksjonsloven. Endringene går ut på at indirekte kjøp av en boligseksjon skal bli rammet av ervervsbegrensningen, og å regulere hva som skal regnes som indirekte kjøp. Endringene innebærer videre at adgangen til å drive med korttidsutleie i eierseksjonssameier begrenses til 90 døgn årlig. Adgangen til å drive med korttidsutleie i borettslag utvides til 30 døgn årlig. Endringene innebærer også en hjemmel for å kreve eierskiftegebyr i eierseksjonsloven. Reguleringen av tilgangen til å ta gebyr i borettslag og sameier blir lik.

Avvikling av meldeordning*

Stortinget har vedtatt endringer i spesialisthelsetjenesteloven som innebærer at meldeordningen i spesialisthelsetjenesten avvikles. Ordningen består av anonyme meldinger fra institusjoner innen spesialisthelsetjenesten til Helsedirektoratet om hendelser som har, eller kunne ha, ført til betydelig skade på pasienten. Direktoratet har mottatt om lag 10 000 slike meldinger årlig.

Regjeringspartiene støttet vedtaket, og viste til at ordningen ikke har hatt dokumentert effekt, og at ressursene kan brukes bedre gjennom blant annet å utvide varslingsordningen ved alvorlige hendelser. De øvrige partiene stemte mot, og ønsket å opprettholde meldeordningen og heller vurdere forbedringer og videreutvikling av ordningen.

Oppnevning av direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter

Stortinget har behandlet innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av ny direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Konstituert direktør og tidligere nestleder i NIM, Adele Matheson Mestad, ble enstemmig tilsatt. Tilsettingen gjelder for tidsrommet 1. april 2019 til 31. mars 2025. 

Andre vedtak

Denne uken har Stortinget også behandlet en rekke andre saker, blant annet ble en mindre endring i sjøloven vedtatt. Representantforslagene om  sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten, åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus og  bedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning oppnådde på lik linje med de andre representantforslagene ikke flertall.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 29.03.2019 10:47