Endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

Prop. 38 L (2018-2019), Innst. 191 L (2018-2019), Lovvedtak 48 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.03.2019 Innst. 191 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har einstemmig vedteke endringar i sjølova som inneber at Sjøfartsdirektoratet får heimel i sjølova til framleis å kunne henta opplysningar frå Folkeregisteret utan hinder av teieplikt når det er naudsynt for utøving av oppgåver etter lova. Sjøfartsdirektoratet har tidlegare hatt løyve frå Skattedirektoratet til å hente desse opplysningane med heimel i folkeregisterlova. Lovendringane inneber soleis ikkje endringar i den faktiske rettstilstanden.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 02.04.2019