Komiteen møtte National Security Adviser Sir Mark Sedwill, sammen med Norges ambassadør Mona Juul. Foto: Stortinget.

Komiteen møtte National Security Adviser Sir Mark Sedwill, sammen med Norges ambassadør Mona Juul. Foto: Stortinget.

Utenriks- og forsvarskomiteen i London

Stortingets utenriks- og forsvarskomite besøker London 22.–24. oktober. Sentralt på dagsordenen står brexit, der komiteen ønsker førstehåndskunnskap og dialog med sentrale britiske beslutningstakere.

Også forsvars- og sikkerhetspolitikk, nordområdene og regionale spørsmål, også utenfor Europa, vil bli berørt.

Det er lagt opp et program for komiteen som inkluderer møter med henholdsvis forsvarskomiteen og utenrikskomiteen i det britiske parlamentet, møter i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet, møte med National Security Advisor (Cabinet Office) og møte i Chatham House, samt samtaler med uavhengig eksperter og Norges ambassade i London.

På besøk i Chatham House. Foto: Stortinget.

Bred dialog om brexit

Møtene gir anledning for komiteen til å innhente analyser og ha en bred dialog om brexit, på en tid der forhandlingene om en utmeldelsesavtale fra EU skal være på oppløpssiden. Det gir også anledning til å snakke om hvordan dette vil innvirke på Norges videre bilaterale samarbeid med landet.

Storbritannia er en av Norges viktigste handelspartnere og vårt største eksportmarked. For Norge betyr brexit at Storbritannia trer ut av EØS-avtalen og alle andre avtaler som i dag regulerer vårt forhold til EU og alle EUs medlemsland. Slik vil nærmest alle områder av norsk-britiske forbindelser bli berørt.

Samtidig er Storbritannia en av våre eldste og nærmeste sikkerhets- og forsvarspolitiske allierte i Europa. Bærebjelken i Storbritannias sikkerhet vil forbli NATO og et sterkt nasjonalt forsvar.

Nyttige samtaler

– I møtene våre har den krevende situasjon som Storbritannia nå står i med hensyn til å avklare sitt videre forhold til EU stått sentralt. Samtaler med britiske regjeringsmedlemmer og kolleger i parlamentet er nyttig for å oppnå økt forståelse av situasjonen rundt gjennomføringen av brexit og de alternativer som drøftes, samt konsekvenser for Norge, sier komitéleder Anniken Huitfeldt.

– Samtalene har også understreket hvor nært våre to land står hverandre i utenriks- og sikkerhetspolitiske verdier og målsettinger, og at vi har et felles ønske om fortsatt sterke og brede bilaterale forbindelser. Innen forsvarssamarbeid og i nordområdene ble det da også uttrykt ønsker fra britisk side om et utvidet samarbeid med Norge, legger hun til.

Blant andre temaer som inngår i dagsordenen under todagersbesøket i London er utviklingen i Midt- Østen og Iran-avtalen, forholdet mellom USA og Kina, utviklingen i Afghanistan, og forholdet til Russland, Kina og USA.

Følgende komitemedlemmer deltar på reisen: Anniken Huitfeldt, leder (A), Michael Tetzschner, første nestleder (H), Christian Tybring-Gjedde, andre nestleder (FrP), Trond Helleland (H), Hans Andreas Limi (FrP), Ingjerd Schou (H), Martin Kolberg (A) og Jette F. Christensen (A).

Utenriks- og forsvarskomiteen.


Sist oppdatert: 23.10.2018 14:52