Vedtak i uke 24

I den siste møteuken i vårsesjonen ble det gjort vedtak i en rekke saker, blant annet revidert nasjonalbudsjett og jordbruksoppgjøret.

200-kronesedler. Foto: Norges Bank.
200-kronesedler. Foto: Norges Bank.

Revidert nasjonalbudsjett

Stortinget har vedtatt revidert nasjonalbudsjett. Ved siden av de rent budsjettmessige vedtakene ble det også gjort en rekke anmodningsvedtak.

Jordbruksoppgjøret

Stortinget har behandlet regjeringens proposisjon om jordbruksavtalen for 2018–2019, inngått mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Stortinget har oppnevnt en kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner, og fastsatt dens mandat. Kommisjonens oppgave er tredelt. Den skal gjennomføre en historisk kartlegging for å beskrive norske myndigheters politikk og virksomhet overfor de nevnte gruppene. Kommisjonen skal også undersøke ettervirkningene av fornorskingspolitikken i dag. Videre skal den legge frem tiltak som kan skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen. Kommisjonen skal ledes av Dagfinn Høybråten og har 11 øvrige medlemmer. Kommisjonen skal levere sin rapport til Stortinget senest 1. september 2022. 

Finansmarkedsmeldingen 2018

Under behandlingen av stortingsmeldingen om finansmarkedet 2018 ble det enstemmig vedtatt å be regjeringen om å etablere en regulatorisk sandkasse for fintech i Norge innen utgangen av 2019. Med regulatorisk sandkasse menes i denne sammenheng et miljø hvor finansselskaper kan teste nye løsninger med friere regler, men strengere oppfølging fra forskjellige tilsyn.  I tillegg ble regjeringen bedt om å fremme et forslag så raskt det lar seg gjøre om å forby aggressiv markedsføring av forbrukslån.

Andre vedtak

Det ble gjort en rekke andre vedtak på Stortinget i uke 24, blant annet om justering av fylkesgrensene i Kommuneproposisjonen 2019, å bygge ut olje- og gassfeltet Johan Castberg samt å be regjeringen komme med forslag for å hindre at en ny generasjon blir avhengig av tobakk

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.


Sist oppdatert: 18.06.2018 13:29