Spørretime

Onsdag 29. mai 2019kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Siv Jensen
Siv Jensen (FrP)
Finansminister
Bilde av Jon Georg Dale
Jon Georg Dale (FrP)
Samferdselsminister
Bilde av Harald T. Nesvik
Harald T. Nesvik (FrP)
Fiskeri- og sjømatminister

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til statsministeren

  Besvart av justis- og innvandringsministeren Jøran Kallmyr (FrP)

  Besvart på vegne av statsministeren

  I et intervju med VG 7. januar 2017 slo statsminister Erna Solberg fast at hun vil at den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter skal fjernes innen 2020, med mål om et kontantløst samfunn innen 2030. 17. mai i år var sentrale deler av Vipps-tjenesten utilgjengelig i en lengre periode, og denne uka melder Norges største bank om omfattende tekniske problemer. Ønsker statsministeren fortsatt å fjerne den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter innen 2020 og et kontantløst samfunn innen 2030?
 • 2. Fra Ingrid Heggø (A) til statsministeren

  Besvart av olje- og energiministeren Kjell-Børge Freiberg (FrP)

  Besvart på vegne av statsministeren

  I Nordfjordeid uttalte statsministeren til NRK Sogn og Fjordane at kraftsektoren må drivast meir effektivt før ein kan diskutere kraftutjamning. Kan statsministeren forklare om den uttala som kom i Nordfjordeid, er ei forklaring og forståing av ordlyden i ny regjeringsplattform dit hen at det skal stillast krav om samanslåing av nettselskap før ein greier ut og innfører utjamning av nettleige?
 • 3. Fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Besvart av finansministeren Siv Jensen (FrP)

  Da saken om pensjon fra første krone ble behandlet i månedsskiftet januar/februar i 2019, vedtok stortingsflertallet følgende: "Stortinget ber regjeringen sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone." Hva er mandatet til utvalget, og hvem sitter i utvalget?
 • 4. Fra Odd Omland (A) til barne- og familieministeren

  Besvart av barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

  Barneombudet mener staten må ta større ansvar for barnevernet. Assisterende riksadvokat peker på at mye av den kriminaliteten vi ser hos ungdom, kunne vært unngått dersom forebyggingen hadde vært bedre. Regjeringen lytter ikke til Barneombudet og andre rapporter om svikt i barnevernet. Hver dag er det barn i barnevernet som ikke får hjelpen de trenger. Så å si alle aktørene sier de trenger flere ansatte i det kommunale barnevernet. Når statsråden nå sier nei til flere øremerka stillinger, hvordan vil han da hjelpe barna?
 • 5. Fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart av kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H)

  Nye læreplaner i alle fag gjennom fagfornyelsen vil kreve en raskere utskifting av læremidlene enn normalt. Ved innføringen av Kunnskapsløftet ble det bevilget 400 mill. kroner til kommunene over tre år i kompensasjon for merutgifter i forbindelse med utskifting av læremidler. Regjeringen har i kommuneproposisjonen ikke bevilget midler for å sikre en raskere utskifting av læremidler. Når mener statsråden lærere og elever kan forvente at de får benytte oppdaterte læremidler som er tilpasset fagfornyelsen?
 • 6. Fra Masud Gharahkhani (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart av kommunal- og moderniseringsministeren Monica Mæland (H)

  Hallingdal er Norges viktigste turistregion med enormt utviklingspotensial – en distriktsregion som er avhengig av aktiv statlig politikk for å bevare og skape nye kompetansemiljøer. Vil regjeringen bidra aktivt til å beholde og etablere nye statlige arbeidsplasser i Hallingdalsregionen?
 • 7. Fra Lise Christoffersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart av kommunal- og moderniseringsministeren Monica Mæland (H)

  Hvordan ser statsråden og regjeringen for seg at Viken fylkeskommune skal klare å gi et fullverdig og godt tilbud til fylkets 1,2 millioner innbyggere når utgangspunktet vil være at Viken fylkeskommune starter med å måtte nedskalere budsjettet med ca. en kvart milliard kroner sammenlignet med hva Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner i dag har?
 • 8. Fra Geir Inge Lien (Sp) til næringsministeren

  Besvart av klima- og miljøministeren Ola Elvestuen (V)

  Besvart på vegne av næringsministeren

  Det gjennomføres nå sedimentanalyser ved verftene. I noen fylker er det lagt opp til smidige og konstruktive prosesser, men i mitt hjemfylke blir verftene hardt rammet av hvordan dette er lagt opp av Fylkesmannen. Det er risiko for at flere verft vil få store problemer med å håndtere utgiftene. Mener statsråden det er akseptabelt at verftnæringen i enkelte fylker, som i Møre og Romsdal, blir påført uhåndterbare kostnader i denne prosessen, når det har vist seg at andre fylker legger opp til en helt annen gjennomføring?
 • 9. Fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren

  Besvart av arbeids- og sosialministeren Anniken Hauglie (H)

  Under behandlingen av Meld. St. 30 (2015–2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk vedtok Stortinget i juni 2016 det enstemmige forslaget fra kommunal- og forvaltningskomiteen om at "Stortinget ber regjeringen utarbeide tydeligere retningslinjer for Nav som sikrer at fellesskapet ikke betaler livsopphold til personer som kan, men ikke vil delta i arbeid eller aktivitet av religiøse eller ideologiske årsaker". Hvordan vurderer statsråden at situasjonen er på dette området i dag, og hvordan arbeider regjeringen med den videre oppfølgingen av vedtaket?
 • 10. Fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Jon Georg Dale (FrP)

  Regjeringa kutter 180 mill. kroner til rassikring av veier i revidert nasjonalbudsjett, selv om Statens vegvesen står klare med nye prosjekt. Sia 2011 har rassikring av E16 Kvamskleiva hatt førsteprioritet i Region øst. 10. mai raste stein større enn bilhjul ut i veien på strekningen. 13. mai aksjonerte barneforeldre mot skoleskyssen som passerer hver ukedag. Må liv gå tapt før regjeringa vil prioritere rassikring, eller forstår ikke statsråden frykten lokalbefolkningen har for liv og helse når de må passere Kvamskleiva?
 • 11. Fra Emilie Enger Mehl (Sp) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Jon Georg Dale (FrP)

  Elverum trafikkstasjon ble åpnet i 2015. 20. mai kom sjokkbeskjeden om at den foreslås nedlagt fra 2021. Skjer det, mister en hel region sitt servicetilbud for kjøretøy og kjøreopplæring. Folk fra Sør-Østerdal får opptil flere timers reisevei til Hamar, selv for enkle ting som fornying av førerkort eller henting av prøveskilt. Mange arbeidsplasser er knyttet til bil, og Norges største trafikksikkerhetssenter ligger i nabokommunen Våler. Ser statsråden at det er viktig for Elverum å beholde trafikkstasjonen?
 • 12. Fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart av forsknings- og høyere utdanningsministeren Iselin Nybø (V)

  Styret ved Nord universitet har vedtatt å sende rektors forslag om ny studiestedsstruktur på høring med høringsfrist 15. juni. Et moment i debatten er søkningen til de ulike studiestedene. Vi er gjort kjent med at man på fakultetsnivå, på tross av god søkning, planlegger for nullopptak for flere studier, blant annet i Steinkjer. Kan statsråden bekrefte dette, og hva mener hun i så fall om at det planlegges for en slik de facto avvikling av studietilbud midt under en høring hun selv har sagt blir avgjørende viktig?
 • 13. Fra Åsunn Lyngedal (A) til olje- og energiministeren

  Besvart av olje- og energiministeren Kjell-Børge Freiberg (FrP)

  Fra tilbydere av LNG i Norge blir det hevdet at det nederlandskeide selskapet Barents Naturgass siden 2007 har hatt en eksklusiv avtale med Equinor for uttak av LNG fra Melkøya. De får kjøpe 100 pst. av Equinors kapasitet for lasting på tankbil til en meget fordelaktig pris. Dette har hindret fri konkurranse og stoppet andre aktører fra å etablere seg i nord. Ser statsråden at det er etablert en monopolsituasjon, og kan statsråden bidra til å skape et velfungerende marked basert på like konkurransebetingelser?
 • 14. Fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Besvart av justis- og innvandringsministeren Jøran Kallmyr (FrP)

  I en sak publisert i Dagbladet 21. mai kommer det for første gang på fem år frem tall over årsverk i politi- og lensmannsetaten på kommunenivå fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De viser en stor intern sentralisering. Hvordan mener statsråden SSB sin statistikk samsvarer med nærpolitireformens mål om likeverdige polititjenester uansett hvor man bor, og nærpolitiprinsippet?