Spørretime

Onsdag 09. januar 2019kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Frank Bakke-Jensen
Frank Bakke-Jensen (H)
Forsvarsminister
Bilde av Åse Michaelsen
Åse Michaelsen (FrP)
Bilde av Nikolai Astrup
Nikolai Astrup (H)
Digitaliseringsminister

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Besvart av samferdselsministeren Jon Georg Dale (FrP)

  Besvart på vegne av finansministeren

  Det er bred enighet om bilavgiftssystemet i Norge og å beholde avgiftsfordelene for nullutslippsbiler ut denne stortingsperioden. Bransjen selv ser at det vil være behov for et nytt avgiftssystem for person- og varebiler. Bransjen ønsker en bred utredning om det framtidige avgiftssystemet i samarbeid med bransjen selv. Vil statsråden ta initiativ til en bred utredning om vårt framtidige bilavgiftssystem som omfatter både engangsavgiften og bruksavgiftene?
 • 2. Fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  Besvart på vegne av kunnskaps- og integreringsministeren

  Årets Ungdata-undersøkelse viser en tendens til lavere skoletrivsel og økning i psykiske helseplager. Elevene uttrykker at summen av prøver fører til økt press ut over det som naturlig følger av en prøvesituasjon. Hele sju av ti spurte elever opplever skolearbeid som stressende. Elever føler seg maktesløse når prøvepresset blir for stort, og oppgir at det blir vanskelig å prestere og vise hva de reelt kan. Ser statsråden denne utfordringen, og vil regjeringen ta grep for å redusere det samlede omfanget av prøver og tester?
 • 3. Fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Jon Georg Dale (FrP)

  Ved behandlingen av NTP fremmet Arbeiderpartiet forslag om at de store kollektivprosjektene i byene skal støttes med inntil 70 prosent, og vi har fulgt opp i vårt alternative statsbudsjett. Det er store summer som enten kunne frigjort midler til nye infrastrukturprosjekter i storbyene eller blitt brukt til å redusere bompengebelastningen. Fremskrittspartiet og de andre borgerlige partiene stemte mot i NTP. Hva er årsaken til at regjeringen og Fremskrittspartiet stemte mot et konkret forslag som faktisk kunne redusert bompengene i de fire store byene?
 • 4. Fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Jon Georg Dale (FrP)

  Bane NOR måtte i fjor overta Condottes ansvar på Follobanen. Condotte skulle aldri fått kontrakten, og Bane NOR må etter dom i flere rettsinstanser betale flere hundre millioner i erstatning til det selskapet som egentlig skulle fått kontrakten. En samlet oversikt over ekstrakostnader som følge av oppryddingen finnes ikke. En oversikt som skulle foreligge i desember, er skjøvet ut i tid. Når vil ekstrakostnadene for anbudsrotet på Follobanen bli kjent for offentligheten?
 • 5. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  I to ferske tilsynsrapportar får Pasientreisekontoret ved Oslo universitetssykehus knallhard kritikk. Fylkesmannen konkluderer med brot på forsvarlegheitskravet i spesialisthelsetenestelova § 2-2. Stortinget har vedtatt å be regjeringa gjere ein brei gjennomgang av regelverket for pasientreiser og fremme sak for Stortinget med tiltak for å forbetre ordninga. Men ingenting har skjedd på eitt år. Kva gjer regjeringa for å sikre forsvarlege pasientreiser, og kvifor er ikkje køyring i eigenregi ei mogleg transportløysing for pasientane med dårlegast helse?
 • 6. Fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  Melin-konsernet eier og har kontroll over betalingsløsninger, inkassokrav og pasientkommunikasjon ved landets legekontor. Til NRK 29. desember 2018 sier leder av Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, at "vi liker ikke at det faktisk bare er én person som sitter med så stor innflytelse på det som skjer i primærhelsetjenesten, med journalsystemer, betalingssystemer og kommunikasjon med pasientene". Er statsråden enig med Aarseth i dette, og hva vil statsråden konkret foreta seg knyttet til saken?
 • 7. Fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og likestillingsministeren

  Besvart av barne- og likestillingsministeren Linda C. Hofstad Helleland (H)

  Tilsynsrapporten etter hendelsen der en 15-åring begikk et knivdrap på Sørlandssenteret i juli 2017, avdekker at jenta hadde blitt plassert i et kommersielt barnevernstiltak som brøt flere lover, at bemanninga i tiltaket var utilstrekkelig, og at hun ble nektet helsehjelp. Bufdir har sagt opp rammeavtalen med selskapet Næromsorg Sør. Mener statsråden det er rimelig at selskapet betaler tilbake den delen av overskuddet som skyldes ulovlig drift, utilstrekkelig bemanning og manglende kvalitet på tilbudet?
 • 8. Fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Besvart av forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H)

  I romjula forliste fiskebåten Northguider i Hinlopenstredet på Svalbard, og alle de 14 ombord ble heldigvis reddet i land etter det som omtales som en dramatisk redningsaksjon. Vi ser at fiskebestandene, og dermed også fiskerne nå stadig flytter lenger nord. Hvordan sikrer regjeringen tilstrekkelig beredskap i våre norske havområder i nord, og hvilke fartøy og helikopter var tilgjengelige i områdene rundt Svalbard i julehøytiden, sammenlignet med resten av året, for å ivareta tryggheten og beredskapen rundt øygruppa?
 • 9. Fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

  Besvart av klima- og miljøministeren Ola Elvestuen (V)

  Med det uttaket av ulv som regjeringen legger opp til, vil det ikke være mulig å komme ned på bestandsmålet for ulv slik Stortinget har fastsatt det. Hvorfor velger regjeringen å unnta Hobølreviret fra jakt på tross av rovviltnemndenes anbefalinger?
 • 10. Fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Besvart av klima- og miljøministeren Ola Elvestuen (V)

  Stortinget har fastsatt et bestandsmål for ulv på 4-6 ynglinger årlig, og rovviltnemndene har foreslått å ta ut tre ulverevir i ulvesonen for å komme ned på bestandsmålet. Hvorfor undergraver statsråden Stortingets vedtatte bestandsmål ved å nekte jakt i Mangen- og Hobølreviret?
 • 11. Fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

  Besvart av landbruks- og matministeren Bård Hoksrud (FrP)

  I dag er hold av hund og katt i dyrepensjonater regulert i forskrift, men for avl er det ingen kontroll. Dyreeiere kan fritt avle uten kunnskap om konsekvenser, og vi ser grove eksempler på avl som fører til store lidelser. Inntekt fra kommersielt kjæledyroppdrett er heller ikke regulert. Rådet for dyreetikk advarte i juli om kyniske "valpefabrikker", noe daværende landbruksminister Jon Georg Dale sa han ville se nærmere på. Er dette fulgt opp, og hvilke planer har statsråden for å ivareta dyrevelferden her?