Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner.

Europakommisjonen la 24. mai fram forslag til en forordning om verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å legge til rette for at markedsdrevne løsninger skal bidra til ytterligere integrasjon og diversifisering av finanssektoren i EU. Forslaget tar blant annet sikte på å fjerne unødvendige regelhindringer slik at verdipapirer utstedt med sikkerhet i statsobligasjoner likebehandles med nasjonale euroområde statsobligasjoner denominert i euro.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 31.05.2018 15:23 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)339