Ungdoms-, utdannings- og kulturpolitikk

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til tre rettsakter fra Europakommisjonen knyttet til målet om styrket ungdoms-, utdannings- og kulturpolitikk.

Europakommisjonen la 22. mai fram forslag til tre rådsanbefalinger knyttet til utdanning og kultur. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å styrke kulturdimensjonen av EU og å etablere et slikt europeisk utdanningsområde innen 2025. De tre rådsanbefalingene er:

  • En rådsanbefaling  om fremme av gjensidig godkjenning av eksamensbeviser fra videregående skoler og resultater av læringsopphold i utlandet.
  • En rådsanbefaling om førskoleundervisning og barnepassordninger av høy kvalitet.
  • En rådsanbefaling om en helhetlig tilnærming til undervisning og læring av språk.

Sammen med anbefalingene la Kommisjonen fram en ungdomsstrategi, en melding om et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge og en handlingsplan for kultur.

Forslaget er til behandling i Rådet.

Følg behandlingen av sakene på Europalov.

I Norge er det Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslagene.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 28.05.2018 14:55