Skjerpet tilsyn for å bekjempe hvitvasking

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen som foreslår skjerpet tilsyn for å hindre hvitvasking av penger.

Europakommisjonen la 12. september fram forslag til en forordning for å sikre styrket tilsyn for å bekjempe hvitvasking av penger. Forslaget vil endre en rekke eksisterende rettsakter. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at formålet er å sikre økt tilsyn med EUs finansinstitusjoner for bedre å takle hvitvasking og hindre terrorfinansiering. Målet er å sikre et effektivt tilsyn og effektiv håndhevelse i hele EU. Dette er viktig både for integriteten og omdømme til finansinstitusjonene, men også viktig for stabiliteten til den enkelte bank. Kommisjonen foreslår derfor at Den europeiske banktilsynsmyndigheten får en styrket rolle. Dette skal bl.a. sikre konsekvent etterforsking, at nasjonale myndigheter overholder EUs regler, økt kvalitet på nasjonale tilsyn, bedre analyse knyttet til risiko og tendenser for hvitvasking, bedre samarbeid med tredjeland og en permanent samarbeidskomité sammensett av nasjonale tilsynsmyndigheter. Sammen med forslaget la Kommisjonen også fram en melding om hvitvasking og tilsyn med finansinstitusjoner. De foreslåtte endringene kommer i tillegg til forslagene fra Kommisjonen i september 2017 knyttet til finanstilsynene.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 03.10.2018 13:22 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)646