Selskapsrett: Flytting av selskap og harmonisert online registrering

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til to rettsakter fra Europakommisjonen om endring av generelt selskapsrettsdirektiv.

Europakommisjonen la 25. april i år fram to forslag til endringer i generelt selskapsrettsdirektiv.

Det ene forslaget gjelder et direktiv som foreslår harmoniserte regler for digitale verktøy og prosesser.

Det andre forslaget gjelder et direktiv som foreslår endring i reglene for grenseoverskridende omdannelser, fusjoner og spaltinger.

Kommisjonen skriver i sin pressemelding at reglene samtidig skal sikre arbeidstakernes rettigheter og forebygge misbruk av skattereglene. Forslagene er også omtalt i Stortingets EU/EØS-nytt 2. mai i år.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av sakene på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslagene.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.05.2018 14:34