Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om revisjon av regelverk mot hjemmelaget sprengstoff.

Europakommisjonen la 17. april fram forslag til en forordning som vil revidere gjeldende regelverk for omsetning og bruk av stoffer og stoffblandinger som kan brukes til framstilling av eksplosiv vare. Kommisjonen viser i forslaget at til at hjemmelaget sprengstoff er brukt i en rekke terrorangrep i Europa de siste årene. Kommisjonen foreslår derfor innskjerping og klargjøring av eksisterende regler både for å sikre like regler i alle land i EU, unngå omgåelse og sikre bedre etterlevelse og kontroll.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 02.05.2018 16:41 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)209