Oppheving av sommertidsdirektivet

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen som foreslår å oppheve sommertidsdirektivet.

Europakommisjonen la 12. september fram forslag til et direktiv som foreslår å oppheve et gjeldende direktiv som medfører et krav om halvårlige endringer mellom sommertid og vintertid. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at forslaget medfører at EUs medlemsland en gang for alle kan avgjøre om de permanent vil benytte sommertid eller vintertid. Den siste obligatoriske omstilling til sommertid vil dermed skje 31. mars 2019. De land som ønsker å skifte tilbake til vintertid kan gjøre det 27. oktober 2019.

Kommisjonen skriver  at endringen kommer etter en høring der 84 % av de 4,6 millioner høringssvarene gikk inn for å oppheve ordningen. I samsvar med nærhetsprinsippet bør medlemslandene selv kunne avgjøre hvilken tid de vil benytte. For å unngå fragmentering oppfordres likevel medlemslandene til å harmonisere sine valg. Det eksisterende sommertidsdirektivet gjelder også i Norge.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Samferdselsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 03.10.2018 12:40 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)639