Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå.

Europakommisjonen la 24. mai fram forslag til et direktiv med endringsbestemmelser i gjeldende regler om minstekrav for opplæring av sjøfolk. Kommisjonen skriver i forslaget at det vil medføre at regler for opplæring, sertifisering og overvåkning utviklet i Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) integreres i EUs regelverk. Samtidig foreslås det enkelte andre endringer i lys av erfaringene med dagens regelverk. Dette skal bl.a. styrke den sentraliserte godkjenningen tredjeland og klargjøre reglene for gjensidig godkjenning av sertifikater utstedt i EU.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 28.06.2018 13:19 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)315