Europeisk solidaritetskorps

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om Det europeiske solidaritetskorps (2o21-2027).

Europakommisjonen la 11. juni fram forslag til en forordning om Det europeiske solidaritetskorps for perioden 2021-2027. Solidaritetskorpset ble etablert i 2018.

Kommisjonen skriver i sin pressemelding at den i forbindelse med langtidsbudsjettet for denne perioden foreslår å sette av 1,26 milliarder euro et program for Det europeiske solidaritetskorps. Dette skal gi mulighet for at flere europeere kan hjelpe lokalsamfunn i nød gjennom frivillig arbeid, praksisopphold eller jobb. Det skal bl.a. legges til rette for økt mulighet til å finansiere deltaking i frivillig arbeid utenfor EU og det etableres ordninger for å gjøre det lettere for vanskelig stilte ungdommer å delta i korpset.

Forslagene til de ulike EU-programmene legges fram som del av Kommisjonens forslag til EU-langtidsbudsjett for perioden 2021-2027. Flere programforslag som er vurdert som EØS-relevante, inneholder en formulering om at EØS/EFTA-stater skal gis adgang til å delta i samsvar med bestemmelsene i EØS-avtalen. Dette gjelder også forslaget til program for solidaritetskorpset som til nå ikke har vært åpen for tredjeland, jf. regjeringens EØS-notat.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Barne- og likestillingsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 28.06.2018 13:14 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)440