EU-programmet Erasmus (2021-2027)

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og spor.

Europakommisjonen la 30. mai fram forslag til en forordning for EU-programmet Erasmus for utdanning, opplæring, ungdom og sport for perioden 2021-2027. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at programmet bl.a. skal gi unge mulighet til å studere eller få praksis- eller lærlingplass utlandet. Dette skal både gi nyttig erfaring og økt kjennskap til Europa og styrke mulighetene på arbeidsmarkedet.

Budsjettet for programmet foreslås fordoblet sammenlignet med inneværende periode. Samlet foreslås en økning til 30 milliarder euro for perioden 2021-2027, med 25,9 milliarder euro til utdannelsesområdet, 3,1 milliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet.

Kommisjonen ønsker å øke antallet mottakere, å nå ut til folk fra alle sosiale lag og å styrke forbindelsene til tredjeland.

Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.

Forslag til de ulike EU-programmene legges fram som del av Kommisjonens forslag til EU-langtidsbudsjett for perioden 2021-2027. Flere programforslag som er vurdert som EØS-relevante, inneholder en formulering om at EØS/EFTA-stater skal gis adgang til å delta i samsvar med bestemmelsene i EØS-avtalen.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Kunnskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 13.06.2018 15:24 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)367