EU-program for rettslige spørsmål (2021–2027)

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om et EU-program for rettslige spørsmål. 

Europakommisjonen la 30. mai fram forslag til en forordning som vil etablere et nytt EU-program for rettslige spørsmål. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet med programmet er å bidra ytterligere utvikling at et europeisk rettsområde som er bygd på rettsstatsprinsippet, gjensidig anerkjennelse av rettsavgjørelser og gjensidig tillit. Dette omfatter:

  • fremme og støtte det rettslige samarbeidet
  • støtte og fremme utdanning av aktørene i rettsvesenet
  • lette en effektiv adgangen til rettsvesenet for alle og sikre en effektiv klageadgang

Dette skal bl.a. skje gjennom opplysning, opplæring, analyseaktiviteter, utvikling og bruk av IKT og støtte til europeiske nettverk.

Kommisjonen foreslår å finansiere programmet gjennom et fond for rettferdighet, rettigheter og verdier som også skal brukes til å finansiere EUs program for rettigheter og verdier. Det foreslås at det skal settes av 642 millioner til programmet for rettigheter og verdier og 305 millioner euro til programmet for rettslige spørsmål. De to programmene vil erstatte tre eksisterende programmer. Dette omfatter programmet for rettigheter, likestilling og unionborgerskap, programmet Europa for borgerne og programmet for rettslige spørsmål. Island og Liechtenstein deltar nå i programmet for rettigheter, likestilling og unionborgerskap. Norge deltar ikke i dette programmet i denne budsjettperioden, men har deltatt i tilsvarende programmer i tidligere perioder. Ingen av EØS-landene deltar i de to andre programmene i denne budsjettperioden.

Forslagene til de ulike EU-programmene legges fram som del av Kommisjonens forslag til EU-langtidsbudsjett for perioden 2021-2027. Flere programforslag som er vurdert som EØS-relevante, inneholder en formulering om at EØS/EFTA-stater skal gis adgang til å delta i samsvar med bestemmelsene i EØS-avtalen.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Barne- og likestillingsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 19.06.2018 14:09 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)384