Stortinget - Møte tirsdag den 9. oktober 2018

Dato: 09.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: I am pleased to announce that the president of the Liechtenstein Parliament, Albert Frick, is on an official visit to Norway. He is present at the Guest Gallery. It is a great pleasure to welcome him and his delegation to the Storting.

(Representantene applauderte.)

I hope our guests will have an interesting and pleasant stay with us in Oslo, and that the visit will further strengthen the bilateral cooperation between our two parliaments and countries.

Følgende vararepresentanter har tatt sete:

 • For Buskerud fylke: Tonje Kopstad

 • For Hordaland fylke: Sigurd Hille

 • For Oslo: Zaineb Al-Samarai

 • For Nord-Trøndelag fylke: Bjørn Arild Gram

 • For Sør-Trøndelag fylke: Tove Eivindsen

 • For Østfold fylke: Siv Henriette Jacobsen

Det foreligger fire permisjonssøknader:

 • fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Mona Fagerås i tiden fra og med 9. oktober til og med 12. oktober

 • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Mazyar Keshvari fra og med 9. oktober og inntil videre

 • fra representanten Fredric Holen Bjørdal om foreldrepermisjon i tiden fra og med 10. oktober til og med 12. oktober

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Hege Haukeland Liadal i tiden fra og med 11. oktober til og med 18. oktober for å delta i Den interparlamentariske unions 139. sesjon, samt formøter, i Genève

Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for Oslo, Carl I. Hagen, befinner seg for tiden utenlands og er av den grunn forhindret fra å møte i Stortinget i tiden fra og med 9. oktober til og med 16. oktober, under representanten Mazyar Keshvaris permisjon.

Fra første vararepresentant for Rogaland fylke, Julia Wong, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Hege Haukeland Liadals permisjon, i tiden fra og med 16. oktober til og med 18. oktober, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

  • For Møre og Romsdal fylke: Tove-Lise Torve 10.–11. oktober

  • For Nordland fylke: Marius Meisfjord Jøsevold 9.–11. oktober

  • For Oslo: Geir Hågen Karlsen 9.–16. oktober og Carl I. Hagen 17. oktober og inntil videre

  • For Rogaland fylke: Erik Ludvigsen 11. oktober og Tom Kalsås 16.–18. oktober

Presidenten: Marius Meisfjord Jøsevold og Geir Hågen Karlsen er til stede og vil ta sete.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen overbrakte 2. kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Presidenten vil opplyse om at i forbindelse med en lukket kontrollhøring i kontroll- og konstitusjonskomiteens regi mandag 22. oktober 2018 er det kommet en henvendelse fra komiteen med anmodning om at komitémedlemmenes politiske rådgivere – én fra hver av medlemmenes stortingsgrupper – i tillegg til komitémedlemmene selv får være til stede under den lukkede høringen.

Det forutsettes at disse politiske rådgiverne, i likhet med andre deltakere i høringen, er sikkerhetsklarert for informasjon opp til HEMMELIG.

Presidenten foreslår at anmodningen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen imøtekommes. Er det noen innvendinger mot dette? Så synes ikke. – Det anses vedtatt.