Representantforslag om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Heidi Greni, Nils T. Bjørke, Åslaug Sem-Jacobsen Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 03.06.2019 Innst. 365 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Mediemeldingen og besluttet å vedlegge den protokollen. I sine merknader i innstillingen slutter komiteen seg til en ny modell for finansiering av NRK, hvor forutsigbarheten for NRKs økonomi styrkes gjennom en ordning med faste, økonomiske rammer og stortingsvedtak om konkrete styringssignal for fire år av gangen. Det er imidelrtid uenighet i komiteen om dette vil sikre tilkstrekkelig uavhengighet og økonomiske forutsigbarhet for NRK. Komiteen deler regjeringens mål om å samle all mediestøtte i en ordning og intensjonen om å styrke prinsippet om armlengdes avstand. Meldingens forslag om å opprette et mediestøtteråd får støtte fra regjeringspartiene. Komiteen oppfordrer regjeringen til å starte et arbeid for å finne frem til virkemidler som kan muliggjøre rask iverksettelse av tiltak ved fremtidige utfordringer i mediebransjen. Representantforslaget om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.2019

   Behandla i Stortinget: 11.06.2019