Gjennomganger av Stortingets ordninger

Se oversikt over pågående og planlagte gjennomganger av Stortingets ordninger.

I 2021 besluttet Stortingets presidentskap at flere av ordningene for stortingsrepresentantene skal gjennomgås. Noen av dem inkluderer vurdering av enkeltsaker bakover i tid. 
 

Stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger

Stortingets presidentskap har oppnevnt et eksternt utvalg som skal gå gjennom regler, retningslinjer og praksis for alle de økonomiske ordningene for stortingsrepresentantene: Representantordningutvalget. Denne gjennomgangen skal ikke se på enkeltsaker bakover i tid, men se på ordningenes innretning for fremtiden. 
 
Utgangspunktet for oppnevnelsen av utvalget har vært de sakene som har kommet frem i offentligheten høsten 2021, knyttet til stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. Da utvalget ble besluttet opprettet, var det et særskilt søkelys på pendlerboligordningen, men etter hvert har det også vært stilt spørsmålstegn ved andre ordninger. Utvalget skal foreta en gjennomgang av alle økonomiske ordninger for stortingsrepresentanter, men med en avgrensning mot representantenes pensjonsordning, nivået på godtgjørelsen og tilskuddet til partigruppene. 
 
Ved vurdering av innretning og omfang av de ulike ordningene – og det samlede nivået på ordningene – skal utvalget særlig legge vekt på følgende:

  • At det skal være mulig å utøve vervet som stortingsrepresentant på tilnærmet like vilkår uavhengig av representantenes bakgrunn og bosted.
  • At ordningene har et formål og en begrunnelse som gir grunnlag for legitimitet i befolkningen.
  • At ordningene er rimelige sett opp mot tilsvarende ordninger for andre grupper i samfunnet. 
Vilkår for tildeling, krav til rapportering, kontroll og sanksjoner ved eventuelle feil er en del av gjennomgangen. 
 
Utvalget skal også vurdere om og eventuelt hvordan Stortinget kan innrette sine ordninger slik at man så langt det er naturlig kan nærme seg folketrygdlovens bestemmelser, blant annet med hensyn til regler som gjelder for arbeidstakere, for eksempel når det gjelder godtgjørelse ved sykdom, svangerskaps-, omsorgs- og fødselspermisjon eller bortfall av inntekt ved arbeidsløshet etter at vervet som representant er avsluttet.
 
Presidentskapet ser et klart behov for gjennomgang av ordningen med feriepenger etter dagens regelverk. Det eksterne representantordningsutvalget bes også utrede mulig overgang til beregning av feriepenger etter samme modell som for lønnsmottagere.
 
Utvalget leverte en delrapport med forslag til overordnede prinsipper for de ulike økonomiske ordningene 2. mai 2022. En endelig rapport leveres til Stortingets presidentskap innen 31. januar 2023.
 
 

Ber Riksrevisjonen om å undersøke Stortinget

Stortingets presidentskap fremmet forslag om at Stortinget skal pålegge Riksrevisjonen å gjennomføre særlige undersøkelser rundt Stortingets økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene.
 
Presidentskapet behandlet saken 16. desember, og avga her sin innstilling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Stortinget 6. januar 2022.
 
Presidentskapet foreslår i innstillingen at Stortinget ber Riksrevisjonen om å iverksette særlige undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger, herunder om nåværende eller tidligere stortingsrepresentanter har søkt om eller fått tildelt ytelser i strid med stortingsgodtgjørelsesloven eller andre regler eller retningslinjer fastsatt av Stortinget eller Stortingets presidentskap, eller i strid med inngåtte avtaler.
 
Undersøkelsene skal også omfatte Stortingets administrasjons håndtering av saker om tildeling av ytelser og forvaltningen av de økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene mer generelt. 
 
Det blir opp til Riksrevisjonen selv å beslutte hvor langt tilbake i tid undersøkelsene skal gå. Det er heller ikke satt noen tidsfrist, men presidentskapet ber om at undersøkelsene settes i gang raskt og at det arbeides hurtig, men grundig.
 
 

Fratredelsesytelse og etterlønn – styrket kontroll

Stortingets direktør har besluttet at det vil bli gjennomført ekstern kontroll/revisjon med dem som nå mottar fratredelsesytelse og etterlønn i år og neste år. Herunder skal det foretas kontroll mot skattemelding og offentlige registre etter at perioden med fratredelsesytelse og etterlønn er over.
 

Skatterevisjon

Skatterevisjonen utført av Advokatfirmaet Grette foretok en bred gjennomgang av alle skattemessige forhold knyttet til alle ordninger for representantene. Rapporten forelå 15. desember 2021, og konkluderte med at skattemessige forhold knyttet til ordningene for representantene i hovedsak er håndtert korrekt. På noen punkter ble det pekt på forhold som skulle vært håndtert annerledes. Det pågår en prosess med å rydde opp i dette. Det er avklart og besluttet hvordan det skal håndteres for fremtiden, og det gås også gjennom saker bakover i tid for å rette opp der hvor det er grunnlag for det. 
 
Skatterevisjonens rapport vurderte også skattemessige sider ved pendlerboligordningen. Dette området håndteres imidlertid av en pågående kontroll som Skatteetaten gjennomfører av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som er tildelt fra Stortinget i årene 2017–2020.
 
 

Internrevisjon

Presidentskapet besluttet 11. mars 2021 å be administrasjonen om å etablere internrevisjon i Stortingets administrasjon. 
 
Anskaffelsesprosessen er avsluttet, og leverandør av internrevisjon er valgt. Internrevisjon kommer i tillegg til den eksterne revisjonen som årlig gjennomføres av Riksrevisjonen.
 

Andre gjennomganger

18. november 2021 åpnet Oslo politidistrikt etterforskning av pendlerboligordningen.
 
Stortingets administrasjon mottok 2. desember brev fra Skatteetaten der det varsles om at det er besluttet å gjennomføre kontroll av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som er tildelt fra Stortinget.
 

Sist oppdatert: 02.05.2022 15:04