Konstitusjonell avdeling

Avdelingen ivaretar alle funksjoner som knytter seg til den virksomheten Stortinget utøver som konstitusjonelt organ, medregnet Stortingets saksbehandling og arbeidsordning, forretningsorden og bevilgningsreglement, komitéreiser og formelle spørsmål i tilknytning til komiteenes virksomhet.

Ass. direktør: Kyrre Grimstad, tlf. 23 31 35 59
Forværelse: tlf. 23 31 35 21

Ekspedisjonskontoret

Stortingets arbeidsplan. Registrering av saker fra statsråd og stortingsdokumenter. Mottak av forslag til Stortinget. Mottak av interpellasjoner, spørsmål til spørretimen og spørsmål til skriftlig besvarelse. Skriving og utsendelse av dagsorden og ukeprogrammer.

Leder: Vivi Gjøvik, tlf. 23 31 35 63
ekspost@stortinget.no

Komitésekretærene

Komitésekretærene er ansvarlige for faglig og administrativ tilrettelegging av møtevirksomheten i komiteene og deres arbeid med innstillinger til Stortinget. Komitésekretærene gir blant annet råd om de formelle sider ved komitéarbeidet, innhenter informasjon, har ansvar for kontakten mellom komiteen og departementene v/statsråden, legger opp høringer samt forbereder og deltar på studiereiser og besøk i inn- og utland.

Kontaktperson: Spesialrådgiver/komitésekretær Marit Halleraker, tlf. 23 31 31 00.

komisekr@stortinget.no

Komitésekretariatet

Komitésekretariatet organiserer og koordinerer komitéhøringer, tilrettelegger komitéreiser, gir informasjon til presse og publikum og gir praktisk bistand i forbindelse med komiteenes daglige virksomhet.

Leder: Mona Bothner, tlf. 23 31 37 46
komisekr@stortinget.no 

Lovsekretariatet

Spørsmål som gjelder Stortingets forretningsorden og Grunnloven. Forholdet mellom storting og regjering. Lovteknisk gjennomgang av lovforslag og annen juridisk bistand til komiteene. Forberedelse av saker til Stortingets presidentskap. Registeret for økonomiske interesser og den etiske veileder. Generelle juridiske spørsmål knyttet til Stortingets virksomhet.

Kontaktpersoner: 

Kyrre Grimstad, tlf. 23 31 35 59
Henning Jakobsen, tlf. 23 31 35 28  

Stortingssekretariatet

Sekretariat for Stortingets konstitusjonelle/parlamentariske virksomhet. Tilrettelegging av det daglige arbeidet i salen. Ukeprogram og langtidsprogram for Stortinget. Permisjoner og innkalling av vararepresentanter. Klargjøring og trykking av komitéinnstillinger.

Leder: Jarle Skjørestad, tlf. 23 31 35 24
storpost@stortinget.no

Tekstsenteret

Tekstsenterets hovedoppgave er å produsere innstillinger for komiteene. I prosessen retter tekstsenteret opp skrivefeil, stiler om og klargjør/teknisk bearbeider innstillingene med tanke på trykkeprosessen etter avgivelse og søkbarhet på Internett.

Leder: Siv Ragnhild Gram, tlf. 23 31 37 23
tekstpost@stortinget.no 


Sist oppdatert: 12.06.2019 15:18