Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 2012

Dokument 5 (2012-2013), Innst. 286 S (2012-2013)

Vedtak 513

Dokument 5 (2012–2013) – om Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomhet i tiden 1. januar–31. desember 2012 – vedlegges protokollen.