Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:297 (2020-2021)
Innlevert: 30.10.2020
Sendt: 30.10.2020
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 04.11.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hva er statsrådens syn på at et offentlig finansiert universitet gir akademisk legitimitet til et multinasjonalt kommersielt selskap, og kan statsråden forsikre at denne avtalen ikke etablerer noen økonomisk binding mellom det offentlige universitetets uavhengige forskere og et privat konsern som har sterke kommersielle interesser i utformingen av den velferdspolitikken som OsloMet forsker på?

Begrunnelse

OsloMet har inngått en intensjonsavtale med Norlandia Health & Care Group. Hensikten er «bredt samarbeid om forskning, undervisning og praksis». Det skal jobbes «for et bredt samarbeid med fagmiljøene om undervisningsopplegg, FoU-prosjekter, og avtaler om praksisplasser».
NHC Group er et multinasjonalt kommersielt selskap eid av milliardærbrødrene Kristian og Roger Adolfsen. Selskapet har spesialisert seg på å hente ut privat profitt av offentlige velferdsbudsjetter, det være seg barnehager, sykehjem eller barnevern.
Denne politiserte forretningsmodellen er ytterst omstridt. Et flertall av norske velgere ønsker å fase ut kommersielle interesser fra barnehager, sykehjem og barnevern (Ipsos mars 2019).
NHC Group er derfor ikke bare et kommersielt selskap, men også en kontroversiell politisk aktør som kontinuerlig forsøker å påvirke den offentlige debatten om velferdsstaten i en retning som tjener eiernes forretningsdrift.
Det framstår derfor spesielt at et offentlig finansiert universitet går inn for å gi dette politisk kontroversielle selskapet akademisk legitimitet. Ikke minst fordi OsloMet er en viktig leverandør av forskning og kunnskap om velferd og velferdssamfunnet til den offentlige debatten og til beslutningstakere.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Universiteter og høyskoler skal tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap, jf. universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 1-3. De skal aktivt søke tilføring av eksterne ressurser, og samarbeide med blant annet samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner.

Universiteter og høyskoler har faglig frihet og ansvar, jf. uhl. § 1-5. Det innebærer blant annet at de skal fremme og verne akademisk frihet. Institusjonene har et ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper.

Universiteter og høyskoler kan ikke gis pålegg eller instrukser om læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen eller i det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet. De kan heller ikke gis pålegg eller instrukser om individuelle ansettelser eller utnevnelser. Den som gir undervisning ved et universitet eller en høyskole har et selvstendig faglig ansvar for at innholdet og opplegget av undervisningen er innenfor de rammene som institusjonen fastsetter eller som følger av lov eller i medhold av lov. Den som er ansatt i stilling hvor forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid inngår i arbeidsoppgavene, har rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale. Universiteter og høyskoler skal sørge for åpenhet om resultater fra forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid.

OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet) vurderer selv hvem universitetet vil samarbeide med, og inngår selv avtaler. Jeg ser ingen prinsipiell grunn til at universiteter og høyskoler ikke kan samarbeide med private aktører om for eksempel praksis, forskning, utvikling eller innovasjon. Jeg legger til grunn at OsloMet selv vurderer hvilke avtaler universitetet vil inngå og at de er i tråd med rammene jeg har nevnt her.