Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsframleggom endring i § 33 (grunnlovfesting av at Noreg skal ha si eiga pengeeining)
Til sakssiden

Voteringsresultater

  1. 1 Votering

    (14.05.2020 Kl. 12:37:04)
    Mot

    Det ble votert over:

    Votering fordelt på:

  2. 2 Votering

    (14.05.2020 Kl. 12:38:23)
    For

    Det ble votert over:

    Votering fordelt på:

  3. Status

    Vedtak i korthet

    Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag om endring i Grunnloven § 33. Forslaget som er fremsatt av Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Helge Thorheim og Kjersti Toppe, innebærer at Norge skal ha sin egen pengeenhet. Forslagsstillerne foreslo at bestemmelsen skulle være et nytt andre ledd i bestemmelsen om Norges Bank. Flertallet i komiteen tilrådde at forslaget ikke skulle bifalles. Medlemmene i komiteen fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, og uavhengig representant Ulf Leirstein, støttet alternativ 2 a i forslaget om et nytt andre ledd i § 120 a med ordlyden: "Norge skal ha sin egen pengeenhet". Ved voteringen ble forslaget med 93 mot 22 stemmer ikke bifalt, og det oppnådde dermed ikke et grunnlovsmessig flertall.

    Behandling og vedtak

    Saken er ferdigbehandlet

    Vedtak og henstillinger