Kommuneproposisjonen 2021

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2020 Innst. 383 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Kommuneproposisjonen 2021, jf. Innst. 383 S (2019-2020). Stortinget har vedtatt å gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 1 377 mill. kroner for 2021. Beløpet foreslås bevilget over kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner. Stortinget har videre vedtatt flere anmodninger til regjeringen. Disse omhandler frivilligsentralene, retningslinjer og tilskuddsordning i forbindelse med fergeavløsningsordningen, behovet for kompensasjon til kommunesektoren, samlede økonomiske konsekvenser av koronapandemien for kommunesektoren i 2020, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, fordeling av ekstrabevilgning til fergefylkene, vedlikehold og investering i fylkesveinettet, og situasjonen for kollektivtransporten og hvordan fylkeskommunene kompenseres for reduserte inntekter som følge av smitteverntiltak som reduserer kapasiteten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2020

   Debattert i Stortinget 17.06.2020
   Votert i Stortinget 17.06.2020