Representantforslag om styrket krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer

Dokument 8:99 S (2018-2019), Innst. 279 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elise Bjørnebekk-Waagen, Kari Henriksen, Lise Christoffersen, Siri Gåsemyr Staalesen, Torstein Tvedt Solberg, Maria Aasen-Svensrud Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 21.05.2019 Innst. 279 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslagets forslag til tiltak for å styrke krisesentertilbudet for kvinner med rusproblemer ble ikke vedtatt. Formålet med forslaget var å bedre tilbudet til voldsutsatte kvinner i aktiv rus. Selv om det er lovfestet en rett til gratis krisesentertilbud, varierer tilbudet fra kommune til kommune. Flertallets begrunnelse for å ikke støtte forslaget var bl.a. at de avventer regjeringens evaluering av et pilotprosjekt som er igangsatt for å styrke krisesentertilbudet til sårbare grupper og eventuelle forslag til lovendringer etter dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2019